Høringssvar fra Melhus kommune

Rett til sykehjemspladd

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak: Helse og omsorgskomiteen avgir på vegne av Melhus kommune følgende høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet: 

Melhus kommune støtter Helse- og omsorgsdepartementet forslag til den nye bestemmelsen i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 e og § 2-7 andre ledd, samt helse og omsorgstjenesteloven § 3-2a. 

Melhus kommune støtter presiseringen av at behandlende leges vurdering/erklæring/ epikrise skal vektlegges i vurderingen og være en del av beslutningsgrunnlaget for tildeling av langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Melhus kommune vil få presisert at behandlende lege skal gjøre en vurdering om funksjon, helsetilstand og behovet for omsorg.  Melhus kommune ønsker en nærmere presisering av begrepet «behandlende lege». 

Melhus kommune støtter forslaget om at det innføres nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller i tilsvarende bolig med heldøgns omsorgstjeneste. 

Melhus kommune støtter forlaget om å fastsette egen forskrift for tildeling av langtidsplass.

 Melhus kommune mener er en statlig finansiering av omsorgstjenesten kan være vanskelig og lite bærekraftig.

 Melhus kommune mener at Helse- og omsorgsdepartementet forslag til den nye bestemmelsen i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 e og § 2-7 andre ledd, samt helse og omsorgstjenesteloven § 3-2a vil ha administrative og økonomiske konsekvenser. Dette forutsettes kompensert.