Høringssvar fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 14.09.2015

Svartype: Uten merknad

Vår ref: 201500397-2
Saksbehandler: Karl-Christian Nordby


Statens arbeidsmiljøinstitutt  har med interesse lest høring om forslag til endring i Lov om pasient- og brukerrettigheter m.v. og vi har ingen kommentarer til høringen.

Med vennlig hilsen
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Pål Molander
Direktør