Høringssvar fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus - Sosial- og eldreombudet i Oslo

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 08.12.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse ble oversendt innen fristen, 7.desember. Grunnet uforutsette problemer ble denne imidlertid oversendt uten signatur. For ordens skyld oversendes med dette en utgave der ombudets elektroniske signatur fremkommer.

Vedlegg