Høringssvar fra Vestnes kommune

Høyringsuttale frå Vestnes kommune - Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgnstenester - vedtak i Vestnes formannskap sak 123/2015

Dato: 01.12.2015

Svartype: Uten merknad

Vestnes kommune viser til motteke høyringsnotat i høve forslag til endring i Lov om pasient og brukar rettigheit og Lov om helse- og omsorgstenester, om ” Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester – kriterier og ventelister.” Vestnes kommune har drøfta høyringspunkta og gir tilsvar i samsvar med vedlagte saksutgreiing.

Vedlegg