Høringssvar fra Time kommune

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

Time kommune meinar:

  • Retten til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad treng ikkje lovfestast.
  • Behandlande lege bør ikkje ha formell myndigheit ved tildeling av helse og omsorgstenester
  • Einig i at Regjeringa lagar skriftlege kriteria for å få innvilga sjukeheimsplass, under føresetnad at dei er rettleiande og ikkje lovfesta.
  • Ønsker at retten til å bruke venteliste utan køsystem vert godkjent.

Vedlegg