Høringssvar fra Molde kommune

Høringssvar Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 20.11.2015

Svartype: Med merknad

Molde kommune viser til mottatt høringsnotat vedr. forslag til endring i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om "Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister". Molde kommune har drøftet høringspunktene og avgir høringsuttalelse i samsvar med vedlagte saksutredning.

 

Vedlegg