Høringssvar fra Drammen kommune

Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 03.12.2015

Svartype: Med merknad

Bystyrekomite for helse- og omsorg foreslo i sak 33 den 1. desember 2015 følgende uttalelse (Det tas forbehold om endelig vedtak i bystyret 15. desember 2015):

Forslaget fra regjeringen er basert på et ønske om å styrke rettighetene til omsorgstrengende, og forsterke ansvaret kommunen har til å innfri sine forpliktelser. Omsorgsbehovet skal vurderes ut fra faglige vurderinger, og ikke ut fra kommunens kapasitet der og da. Drammen støtter denne intensjonen.

På sikt ønsker regjeringen nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Dette vil blant annet basere seg på erfaringer fra forsøksordningen med statlig finansiering som igangsettes blant utvalgte kommuner i 2016. Inntil dette skjer må kommunen i forskrift fastsette kriterier ut fra lokale behov og tjenestetilbud.

Skal det føres venteliste over brukere og pasienter som venter på langtidsplass mener Drammen kommune at slike ventelister ikke bør være basert på ansiennitetsprinsippet alene. Det er viktig at kommunen fortsatt skal tildele tjenester etter behov og ikke først og fremst etter ansiennitet på venteliste.

Følgene av forslaget er små for kommunen, både økonomisk og organisatorisk, da dette i stor grad er presiseringer av eksisterende lovverk. Drammen kommune støtter lovfestet rett til sykehjemsplass eller annen egnet heldøgns omsorg dersom dette etter en samlet vurdering er det eneste forsvarlige tilbudet.

Drammen støtter at fastlege eller behandlende leges vurderinger skal vektlegges i kommunens helhetsvurdering.

Kommunale kriterier vil bidra til å kommunisere og tydeliggjøre kommunens praksis, og styrke rettsikkerheten til brukerne, samtidig som nødvendig kommunalt handlingsrom og faglig skjønn ivaretas. Kommunalt besluttede kriterier vil være mer tilpasset de lokale forhold og brukernes behov, enn statlig detaljstyring gjennom nasjonale kriterier. Drammen kommune støtter derfor innføring av kommunale kriterier.