Høringssvar fra Osen kommune

Rett til sykeheimsplass og heldøgns omsorg

Dato: 23.11.2015

Svartype: Med merknad

Lokal forskrift

En lokal forskrift som presiserer hvilke tjenester innbyggerne kan forvente i egen kommune kan være positivt med tanke på å synliggjøre hvilke tjenester kommunen har, og fungere som en beskrivelse av kommunens omsorgstrapp/en serviceerklæring. Kommunen har per i dag utarbeidet kriterier for tildeling av omsorgsbolig, med beskrivelse av de ulike boligene, hvordan boligene tildeles mv.

Nasjonale kriterier

Kommunene er ulike når det gjelder organisering av pleie- og omsorgstjenestene, og når det gjelder press på institusjonstjenestene. For Osen kommunes del så gir brukere og pårørende gode tilbakemeldinger på hvor lang tid det tok før man søkte om plass før man fikk plass på sykeheim/i omsorgsbolig. Det er et spørsmål om nasjonale kriterier for tildeling av sykeheimsplass kan favne alle på en slik måte at det styrker innbyggernes rettigheter til omsorgstjenester.

Krav til forsvarlige tjenester

En presisering av retten til sykeheimsplass/heldøgns omsorg sies i høringsnotatet å være en tydeliggjøring av en plikt kommunene allerede har. Samtidig sies det i høringsnotatet at forslaget skal innebære en styrking av rettighetene til omsorgstrengende i praksis, og at det skal forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har. Alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da.

Etter gjeldende helselovgivning har kommunene en plikt til å yte en forsvarlig tjeneste. Dette innebærer at kommunene i utgangspunktet står fritt til å vurdere hvordan tjenesten skal gis, og at den enkelte ikke har et rettskrav på å få en bestemt tjeneste. Kommunene skal også per i dag vurdere rett omsorgsnivå, uavhengig av kapasitet. Hvis en kommune ikke har ledig kapasitet på sykeheim, må kommunen i så tilfelle yte en forsterket tjeneste i heimen, som gir en forsvarlig tjeneste.

Ventelister

Det kan være utfordrende å forklare for brukerne hvordan ventelisteordningen fungerer. Brukeren får en rett til å stå på venteliste på plass, men kan samtidig «rykke bakover i køen» dersom det er noen som har større behov for sykeheimsplass. Ordningen kan i tillegg føre til mer byråkrati, ved at kommunene skal fatte vedtak om venteliste i tillegg til vedtak om tildeling av konkret plass.

Fokus på hjemmebasert omsorg

Gjennom samhandlingsreformen og fokus på forebyggende helsetjenester og folkehelse har kommunene satset på rehabilitering, mestring og styrking av tjenestene til heimeboende eldre. I kommunens helse- og omsorgsplan settes det som et mål å gi innbyggerne mulighet til å bo heime så lenge som mulig. En presisering av rett til sykeheimsplass kan forskyve kommunenes satsing over mot mer institusjonsbasert omsorg.

Vedlegg