Høringssvar fra Vennesla kommune

Høring - Rett til opphold i sykshjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister.

Dato: 02.12.2015

Svartype: Med merknad

Vennesla kommune har vurdert høringsnotatet - "Forslag til lovendringer. Rett til opphold i sykehjes eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister."

Vi mener at gjeldenderegelverk ivaretar den enkeltes behov for heldøgns omsorg og pleie. Vi mener derfor ikke det bør foretas noen endring på dette punkt.

En rettighet til en enkelt tjeneste bidrar nødvendigvis ikke til den beste og mest effektive bruk av kommunens ressurser. Vi mener nytt forslag til rettighetsfesting av sykehjemsplass vil gi et større byråkrati. Det vil bli behov for flere folk til å vurdere/saksbehandle tjenestetildeling og til behandling av klager, og det må føres mer tilsyn med at regelverket følges osv. Dette er med til å styrke of utvikle et større byråkrati på dette felt.

Legens påvirkning og beslutning om hvem som får plass bør være som i dag. Legene har ikke pr. i dag tid eller nok innsikt i hvordan bruker fungerer i hjemmet til å skulle ha avgjørende betydning på hvem som får sykehjemsplass.

Vi er opptatt av at tillit skal være en grunnleggende del av relasjonen mellom bruker og tjenesteapparatet. Vi ønsker heller å ha større fokus på dette og styrke det.

Opprettelse av ventelister er et tilbakeskritt til gammel praksis. En oversiktsliste har ikke noen praktisk betydning for om brukeren får sykehjemsplass eller ikke. For å sikre befolkningen gode tjenester må det være nok sykehjemsplasser eller boliger, og nok personell. Det er det som er virkeligheten for den enkelte. Om du står på en liste, som likevel ikke sier noe om når du får plass og som hele tiden blir endret, har ingen praktisk betydning for søker. Vi har mer tro på tillit mellom tjenesteyter og bruker som den beste forsikring for gode tjenester.

Vedlegg