Høringssvar fra Fagforbundet

Rett til opphold i sykehjem

Dato: 07.12.2015

Svartype: Med merknad

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet                                                                  Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO

 

 

Deres ref.

Vår ref / Saksbehandler

Dato:

 

15/6174-2 H12 &13

Randi Røvik / tlf. 23 06 45 70

07.12.2015

 

 

HØRING - RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM

Slik det fremkommer av høringsnotatet skal forslaget til lovendringer bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til plass i sykehjem og opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

I utgangspunktet er dette et formål vi tilslutter oss, men vi kan ikke se at det innholdsmessige innebærer noen realitetsendring med hensyn til den enkeltes rettigheter.

 

Forslaget til § 3-2 a i helse- og omsorgsloven er i en presisering av gjeldende rett og i samsvar med det som må kunne kalles den alminnelige oppfatning av kommunenes plikter slik det også er beskrevet blant annet i forarbeidene til loven, og som kommunene allerede forholder seg til.

 

En presisering kan i og for seg være en styrking, men vi er først og fremst bekymret for at det med dette skapes forventninger det ikke er rettslig grunnlag for å innfri.

 

Det bør være kjent at sykehjem er siste ledd i en kjede, og at fokus ligger på det som kommer før. En utvikling som startet på 80-tallet, og som innebærer at et godt utbygd kommunalt helse- og omsorgstilbud skal bidra til å utsette eller redusere behovet for langtidsopphold i sykehjem. Vi oppfatter ikke at forslaget er ment å endre denne politikken, og tviler på at forslaget vil bidra til å endre terskelen for vedtak om langtids opphold i sykehjem i den enkelte kommune. Dette er en tjeneste det er press på, og det er en utfordring for mange kommuner å ha tilstrekkelig kapasitet til en hver tid.

 

Selv om det er behov for å styrke tjenestene til personer med behov for heldøgns omsorgstjenester, meldte åtte av ti kommuner at de ikke hadde personer som ventet på heldøgns omsorgsplass i 2014 i følge KS. I en fremskrivning fra kommunene selv viser at de også har oversikt over behovet fremover ut i fra den generelle dekningsgraden for sykehjemsplasser.

 

En styrking av tilbudet, og eventuell annen dimensjonering av antall heldøgns plasser vil for de fleste kommuner gi økte kostnader og dermed kreve økte ressurser, noe som påvirker tildelingen av langtids opphold i sykehjem. Det er likevel vårt inntrykk at de fleste kommuner benytter faste registrerings- og søknadsskjemaer, bruker kjente metodikk- og vurderingssystemer og har kriterier for tildeling av sykehjemsplass som vektlegger den enkeltes behov. Slik det også er pekt på i høringsnotatet.

 

Det er ulike forhold som vil kunne påvirke resultatet for de som søker langtids opphold i sykehjem, og kvaliteten på legens vurderinger er et av flere elementer i den til dels omfattende vurderingen av funksjonsnivå og hjelpebehov som gjøres forut for vedtak. En annen side av dette er dialogen mellom personens lege og kommunens tjenester, som også vil kunne påvirke prosessen.

 

Når det gjelder forslaget om forskriftshjemmel for fremtidige nasjonale kriterier forutsetter vi at forslaget til kriterier kommer på høring når den tid kommer, og at forslaget også er basert på en grundig gjennomgang av praksis i kommunene og ikke bare forsøksordningen for statlig finansiering av omsorgstjenester.

 

Vårt hovedinntrykk av forslaget som nå er på høring er at regjeringens ønske om å innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende, bærer mer preg av symbolpolitikk enn faktiske endringer. Heller ikke pålegg om ventelister innebærer noen vesentlig endring ut over en mer enhetlig registrering, om en ser på dagens praksis.

 

 

Med hilsen FAGFORBUNDET

Utredningsenheten

 

 

 

Jan-Tore Strandås

(sign)

Randi Røvik

(sign)

fagleder

rådgiver

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Fagforbundet og har derfor ingen signatur.