Høringssvar fra Hurdal kommune

Høringssvar om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 30.10.2015

Svartype: Med merknad

Hurdal kommune vedtok i kommunestyremøte 28.10.15 (sak PS 15/105) følgende høringssvar: 

Hurdal kommunestyre anbefaler at man ikke vedtar lovendringene departementet skisserer, av følgende grunner:

  • Retten til sykehjemsplass eksisterer i dag, og forslaget vil ikke innebære noen endring. Å gi inntrykk av at man har skapt en ny rettighet uten at en ny rettighet er skapt vil være å forlede befolkningen, og kan bidra til økt konfliktnivå i en sårbar tid for pasienter og brukere.

  • Å innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem vil medføre statlig detaljstyring av kommunene, og vil overse at det skal være en sammenheng i helse- og omsorgstilbudet. Statlige anbefalinger kan være en aktuell mellomløsning, men disse må i så fall ta for seg hvordan man bygger opp en helhetlig «omsorgstrapp» etter BEON-prinsippet (Beste Effektive OmsorgsNivå).

  • Å innføre «ventelister» slik som departementet skisserer vil være uheldig. Retten til sykehjemsplass vil alltid avhenge av den enkeltes situasjon i øyeblikket, og kan føre til at pasienter som brått blir syke går forbi pasienter/brukere som har stått lenge på «venteliste». Har man først rett på sykehjemsplass, så kan man ikke vente. Nødvendig helsehjelp skal gis uten opphold. Det er derfor feil å gi folk inntrykk av at det er snakk om en reell «venteliste» som er innført. Det er fornuftig med en tydelig avklaring av pasientens behov, men dette er heller ingen ny rettighet.