Høringssvar fra DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Dato: 30.11.2020

DIXI Ressurssenter mot voldtekt vil uttrykke bekymring over forslag om å oppheve rettshjelp til fornærmede for å vurdere om saken skal anmeldes eller ikke. I kap. 24.3 heter det: "Det finnes flere andre tilbud som skal gi bistand til overgreps- og voldsofre, blant annet krisesentre, overgrepsmottak og politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte. Utvalget anbefaler at disse tilbudene videreutvikles for å gi fornærmede i alvorlige straffesaker helhetlig bistand og støtte, i stedet for at retten til rettshjelp i disse sakene videreføres. Utvalget foreslår derfor å oppheve retten til rettshjelp i slike saker"

Vi er en av aktørene som gir denne støtten, men vi ser at det er et stort behov for juridisk veiledning i tillegg. Mange av våre brukere har hatt behov for samtaler med bistandsadvokat før de har anmeldt forholdet. Vi er overbevist om at det vil ble enda vanskeligere å anmelde voldtekter hvis dette tilbudet bortfaller.