Høringssvar fra Lyngdal kommune

Dato: 07.10.2020

Høringssvar - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 09.06.2020.
Lyngdal kommune har følgende høringssvar:


Lyngdal kommune mener det er svært positivt at det nå kommer en endring i de økonomiske vilkår for rett til fri rettshjelp. Vi er enig i at det økonomiske vilkåret har vært altfor strengt. Det absolutte skillet på kr 246 000, som har vært uavhengig av om man har forsørgeransvar eller gjeldsbyrde, må ha ført til at mange med en lav inntekt, ikke har fått nødvendig rettshjelp. Dette forsterkes av at beløpet har stått uendret over mange år, og har blitt mer og mer i utakt med den generelle lønnsveksten. Styrkeforholdet i en rettssak blir fort svært urimelig når en av partene kommer under grensen og får fri rettshjelp, mens den andre parten kan ha rett over grensen og dermed må betale selv.


Det faktum at det i 2017 kun var 9 prosent som oppfylte vilkårene – og sannsynligvis er det pr. i dag enda færre – viser at det har vært på høy tid med en endring.


Det ansees som særlig positivt at de økonomiske vilkårene nå knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden (G), slik at man får en automatisk regulering av de økonomiske vilkårene uten at en revisjon av ordningen er nødvendig.


Vi mener det er svært positivt at forslaget legger opp til at det vil tas mer hensyn til individuelle forskjeller, ved at inntekt og formue skal vurderes samlet og at det gis fradrag for gjelds- og forsørgelsesbyrde, selv om reglene vil gjøre utregningen mer komplisert enn i dag å finne ut om man har rett på rettshjelp eller ikke.


Lyngdal kommune mener det er en god forbedring at omfanget av rettshjelp i saker utenfor domstolene økes fra inntil 7 timer til inntil 15 timer. Innenfor dagens 7 timer er det svært vanskelig å få til noen god forhandling mellom partene om en utenrettslig løsning, noe som gjerne krever at partene i alle fall møter hverandre sammen med advokater til stede i tillegg til korrespondanse mellom partene om en løsning. Økningen er mer i tråd med at domstolene allerede legger opp til at partene skal finne utenrettslige løsninger.


Vi stiller spørsmålstegn ved forslaget om å flytte saker som innvilges uten behovsprøving fra rettshjelpsloven til særlovgivningen vil føre til en forbedring. Vi mener dette kan gi en fare for at det blir mer uoversiktlig for dem som har krav på rettshjelp etter disse bestemmelsene. Vi mener at skillet mellom rettshjelp med og uten økonomiske vilkår ikke blir uoversiktlig om den er skilt ut i to ulike paragrafer. Dette på tross av at sakene nok har det fellestrekk at de handler om alvorlige inngrep fra det offentlige. Dette gjelder ikke f.eks. rettsråd til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen.


Lyngdal kommune støtter Rettshjelpsutvalget forslaget til endring av rettshjelpsloven, både når det gjelder endringene rundt de økonomiske vilkår for rettshjelp og utvidelsene i saksområdene. Det er positivt at det foreslås å gi støtte til rettshjelp i sosialsaker og i saker om oppheving av gjeldsordning. Det samme gjelder forslaget om å gi større muligheter for å få innvilget rettshjelp på saksområder som ikke er angitt i loven etter fastsatte kriterier.

Hilsen Lyngdal kommune