Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dato: 23.11.2020

Innspill til NOU 2020:5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker med dette å svare på høringen av NOU 2020: 5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp. Personer med demens er en sammensatt og sårbar gruppe, og som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, er vi spesielt opptatt av at rettighetene til sårbare eldre og personer med demens blir ivaretatt.

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter i hovedsak utvalgets forslag, og vi er fornøyd med at ordningen med rettshjelp nå blir bedre kjent, og at kriteriene for å motta rettshjelp utvides. Det er spesielt bra at det i den nye loven om rettshjelp foreslås at langt flere skal omfattes av ordningen.

Likevel er vi bekymret for de aller svakeste gruppene, de eldste og de med kognitiv svikt og demens. Vår erfaring er at dette er personer som ikke oppsøker rettshjelp, og derfor er vi bekymret for deres rettsikkerhet. Selv om utvalgets forslag til nye økonomiske vilkår innebærer at rettshjelpsordningen vil omfatte 25 prosent av den voksne befolkningen, er det rimelig å anta at sårbare personer og de som kanskje trenger det mest vil falle utenfor ordningen selv om vilkårene endres. For eksempel vil personer med kognitiv svikt og demens ha vanskelig for å forstå at problemene deres kan være av juridisk art, og de vil derfor ikke oppsøke rettshjelp eller juridisk bistand. Nasjonalforeningen for folkehelsen ber derfor om at det tas særskilt hensyn til hvordan man inkluderer sårbare grupper i det videre arbeidet med lov om støtte til rettshjelp.