Høringssvar fra Bufetat region øst

Dato: 23.11.2020

Høringssvar NOU 2020:5 fra Barne- ungdoms og familie etaten i region øst.

Bufetat region øst viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 9. juni 2020.

Dissens - kapittel 18

Bufetat, region øst anbefaler at forslagene i særuttalelsen vist til i høringsnotatet kap. 18 utredes.

Barnevernssaker kapittel 27

Bufetat, region øst mener at endringer av saksbehandlingsreglene på barnevernfeltet bør utredes bredere for å se om det kan gjennomføre kostnadsbesparende løsninger og samtidig ta hensyn til praksis fra EMD.

Foreldretvister, kapittel 23

Rettshjelp og foreldretvistsaker

Vi er enige med Rettshjelpsutvalget i at det ikke bør være tvil om at foreldretvister må videreføres som et prioritert saksområde også i den nye rettshjelpsloven.

Vi støtter utvalgets vektlegging av rettshjelpsordningens viktighet for å ivareta barns rettssikkerhet, og barnas beste i foreldretvister, og at foreldrenes økonomi ikke skal være avgjørende for hvilket utfall en foreldretvist får.

Det er viktig at foreldre med trang økonomi ikke skal være dårligere stilt i en tvist om barna enn foreldre med mer romslig økonomi. Vi vil i likhet med utvalget understreke at likestilling av foreldre i denne sammenheng, innebærer at heller ikke foreldre som mottar støtte til rettshjelp, skal være gunstigere stilt i rettslige prosesser om barn enn foreldre som ikke kvalifiserer for støtte, men likevel ikke har økonomi til å få bistand av advokat.

Bufetat region øst støtter derfor utvalgets forslag om økte inntektsgrenser og graderte egenandeler for å oppnå at foreldre har mer like muligheter økonomisk. Vi støtter også utvalgets forslag om å knytte de økonomiske vilkårene for rettshjelp til Folketrygdens grunnbeløp(G).

Utvalget fremhever at det er bred enighet om at både barn, foreldre og samfunnet er tjent med at flere foreldretvister løses utenrettslig, og at reglene bør utformes slik at de motiverer til utenrettslige løsninger i saker som egner seg for det.

Det er også familievernets erfaring at mange foreldre i krevende foreldretvister har behov for å rådføre seg med sin egen advokat i løpet av et meklingsforløp. Trolig vil utvidelse av taket på antall timer advokatbistand på rådgivningsstadiet kunne bidra til at flere saker løses i et meklingsforløp.

Vi støtter på denne bakgrunn også utvalgets forslag om å øke taket på antall timer rettshjelp på rådgivningsstadiet fra 7 til 15 timer, og samtidig strammere kontroll og individuell vurdering ved innvilgelse tidsbruk dersom sak reises for domstolen.

Bufetat region øst mener at en utvidelse av timer rettshjelp på rådgivningsstadiet også vil ha betydning dersom Familievernkontorlovutvalgets forslag om flere obligatoriske meklingstimer i foreldretvistsaker blir vedtatt. Dette er et spørsmål som også Barnelovsutvalget vurderer. Vi mener at rettshjelpsordningen i foreldretvistsaker bør sees i sammenheng med utredningene og forslagene fra disse utvalgene.

Bufetat region øst støtter også utvalgets syn på at staten ikke bør subsidiere foreldre som initierer grunnløse rettslige omkamper om barna, og at dette bør gjøres ved en strengere praktisering av bestemmelsen om at rettshjelp ikke skal innvilges dersom det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden. Som omtalt i særmerknaden til lovforslaget § 2 er denne bestemmelsen nettopp ment å «hindre at det gis offentlig støtte til at det reises søksmål av sjikanøs hensikt, eller til hyppige søksmål om samme tvistetema».