Høringssvar fra AAP-aksjonen

Dato: 23.11.2020

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 Høringssvar: Likhet for loven — Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)

Dette høringssvaret tar utgangspunkt i NAV brukere og da særlig syke og uføre sitt behov for rettshjelp.

Hva opplever vi i dag?

Alt for mange syke og uføre får sine saker feilbehandlet i nav. De får ikke på plass sine rettmessige ytelser og må klage på vedtaket de får fra nav (sykepenger, AAP og Uføre vedtak).


https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lovforslag-vil-gi-fri-rettshjelp-til-over-dobbelt-sa-mange-men-ogsa-hoyere-egenandeler-1.1794211

Som syk har du i utgangspunktet nok med å klare din hverdag, det og oppleve å sloss mot nav kan bli en for stor belastning. Flere trenger hjelp til å forstå vedtaket de har fått, forstå lovverket og ikke minst nav som system.

Vi ser og opplever at flere ikke orker å klage på sine vedtak, de går ikke inn under fri rettshjelp da de er gift eller har samboer, og en advokat koster for mye penger.

https://juristen.no/nyheter/2020/06/utfordrende-klientene-%C3%A5-ikke-vite-om-advokatutgiftene-dekkes?fbclid=IwAR0KyfRyYkIpahvpZcrxHe6lcfdCjucdEKD2P00e-YGxb0TMGtEtI0J9Os0

Fri rettshjelps satser er alt for lave, her bør grensen heves betraktelig så flere kan komme inn under fri rettshjelp.

Antall timer du kan få fri rettshjelp må økes.

Egenandeler på rettshjelp ønsker vi ikke.

Det er positivt å lese at økonomisk sosialhjelp skal komme inn under fri rettshjelp.

Vinner man frem med en sak i nav systemet skal alle saksomskotninger dekkes av nav, og ikke av klient, slik vi opplever i dag.

https://aap-aksjonen.no/navs-bruk-av-kontrollunntaket-er-ute-av-kontroll/

Vi må også nevne forslaget som ligger inne om ny forvaltningslov.

Her kan vi lese følgende;

«Hvis forslaget til ny forvaltningslov, som ble sendt på høring i fjor sommer, blir vedtatt slik det foreligger i dag, vil uansett ikke dette unntaket volde mer hodebry.

Flertallet i forvaltningslovutvalget vil nemlig fjerne hele retten til å få dekket saksomkostningene, selv om du vinner fram og den offentlige instansen må omgjøre vedtaket sitt.

Utvalget mener offentlige instansers utrednings- og veiledningsplikt bør være tilstrekkelig til å ivareta folks interesser, og at bistand til dem med spesielt behov for det er en oppgave for rettshjelpsordningen»

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/forslag-til-ny-forvaltningslov-oppskrift-pa-et-rettssikkerhetsmessig-klasseskille-1.1792756?fbclid=IwAR1AFFcv7as36GhP6H4A2my3SiIYOhpmEsuWRmCC2f_iCdfvHvIRpeXr0Ts

Vi vet nettopp at forvaltningsorganet nav, ikke innhenter nok opplysninger om en sak før de fatter vedtak. Vi opplever at nav ikke grunngir sine vedtak og at det ofte er masseproduksjon av likelydende vedtak hvor dokuemntasjonen mangler totalt fra nav sin side.

Denne nye forvaltningsloven som er foreslått må sees i sammenheng med muligheten for fri rettshjelp og til dette forslaget som her ligger på høring.

Vi skulle tro at våre myndigheter hadde lært etter EØS skandalen hvor det har kommet frem at alt av rettssikkerhet har sviktet en av de mest sårbare gruppene vi har i vårt samfunn.

Vi trenger å få styrket rettssikkerheten overfor syke, uføre og alle andre sårbare grupper. Vi opplever et nav system som ikke gjør jobben sin godt nok, det viser alle de historier som AAP-aksjonen har fått frem i mediene de to siste år, og hvor vi også opplever at nav snur i sine vedtak når saken blir fremmet i mediene.

https://aap-aksjonen.no/rettssikkerheten-er-avhengig-av-at-syke-og-ufore-har-journalister-med-pa-laget/

Med hilsen

Elisabeth Thoresen

Leder av AAP-aksjonen