Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 10.11.2020

Sandnes støtter langt på vei utvalgets vurderinger og forslag i høringsnotatet. Kommunens innsigelser er knyttet til behandling av saker i Fylkesnemnd og domstol, der bekymringen er knyttet til om de nye forslagene vil sikre en god nok rettsprosess og rettssikkerhet for barn og privat part. Kommunen opplever at utvalget går i motsatt retning enn EMD dommene ved å minimere de rettslig prosess heller enn å styrke dem med flere komparent opplysninger og med en større beredde og nyanse.

Rettshjelp til barn: Sandnes kommune støtter at det foretas en nærmere utredning om høring av barn. Det er mange av de samme problemstillingene rundt høring av barn uavhengig av hvilket fagfelt det dreier seg om. Ulike rettsprosesser kan også overlappe hverandre ved at et barn er involvert i flere ulike forvaltnings- og rettsprosesser samtidig. Et barn som er utsatt for vold kan f.eks. være involvert både i en straffesak og i en sak om tvang etter barnevernloven.

Samtaleprosess: Sandnes kommune støtter forslag om å innføre samtaleprosess som en varig ordning i alle landets fylkesnemnder. Dette er i tråd med kommunens tidligere høringssvar knyttet til ny barnevernlov.

Rett til rettshjelp utenfor Fylkesnemnd: Barneverntjenesten i Sandnes har en praksis der det etter vurdering innvilges advokatbistand i et gitt antall timer, nettopp for å søke samarbeid og juridisk støtte til privat part (både barn og foreldre) dersom sakskompleksiteten og/eller konflikten er stor. Kommunen erfarer at advokaten sin erfaring og egnethet har stor betydning på om et slikt «tiltak» bidrar til bedre samarbeid og/eller lavere konfliktnivå i saken. I enkelte saker erfarer kommunen at det har motsatt effekt.

Lov om barneverntjenester, og faget som er gjeldende, er i ferd med å endre barneverntjenestens måte å møte familier og barn på. Det vil si at samarbeid og hjelperrollen er langt mer fremtredende enn den tidligere har vært. Rett til advokat bistanden ved noen frivillige hjelpetiltak kunne redusere samarbeider og øke konflikten rundt tiltak som er frivillige og fundamentert i samtykke fra privat part. Frykten for barneverntjenesten kan øke, og arbeidet som er lagt ned og de prosessene som er i gang opp mot §1-7 i barnevernsloven (jobbe i samarbeid med familier), kan bli forringet ved økt bruk av advokat i tidligere frivillige stadier av barnevernssaker.

Dersom kommunene skal ha en økt dekning av utgifter til advokater i saker som kunne vært løst i samarbeid med familiene det gjelder, vil kommunene måtte ha behov for økte bevilgninger for å imøtekomme alle de ønskene/behovene som kan komme.

Skriftlighet i saker for Fylkesnemnd og domstol: Utvalget foreslår et system med delvis skriftlighet i saker for fylkesnemnda og domstol.

Sandnes kommune støtter intensjonen om å gjøre behandlingen av barnevernssakene mer effektiv for partene som er involvert. Sandnes kommune stiller seg likevel spørrende til hvorvidt forslagene i denne høringen har en økonomisk motivasjon som kan gå på bekostning av barnets beste (Bvl § 1-1). De tiltak som er foreslått vil kunne spare mye tid i rettssystemet, og barnevernssaker bruker mye av ressursene i rettsapparatet. Sandnes kommune ber om at de nye forslagene ses opp mot Europeisk menneskerettighetsdommene (EMD) angående samvær, der det blir påpekt at det må gjøres et mer grundig arbeid og at avgjørelsene ikke er gjort på et godt nok grunnlag. Denne høringen forslår, etter Sandnes kommune sin vurdering, å gjøre rettsprosessen for barn svakere, ikke sterkere. Noe som da står i kontrast til dommene til EMD.

Sandnes kommune deler ikke oppfatningen om at tidsbruken er mer omfattende i retten enn i fylkesnemnda. Vår erfaring er tvert imot at når saken har vært behandlet i fylkesnemnda klarer en ofte å spisse saken, og dermed bruke mindre tid på behandlingen i tingretten.

Sandnes kommune mener at det å innføre et system der deler av saksdokumentene ikke gjennomgås i behandlingsmøte kan medføre at saken ikke blir tilstrekkelig belyst, og slik redusere rettsikkerheten.

Det foreligger i dag mulighet for fylkesnemnd og domstolene til å ha forberedende møter, til å lese gjennom dokumentene på forhånd og til å styre dagen og hvor mye tid en har til rådighet. Ved å aktivt bruke denne muligheten hadde mye av de problemstillingene som reises i høringen ikke vært relevante.

For å kunne sikre en god rettsprosess for partene i en barnevernssak må det sikres en god kvalitet. Ved å redusere den muntlige gjennomgangen av saken vil foreldre og barns stemme i mindre grad bli gjort gjeldende og bli hørt. Barn over 15 år, og av og til yngre, er til stede i rettsakene og det vil kunne forringe deres forståelse dersom den muntlige gjennomgangen blir redusert. Ofte vil foreldre også ha god nytte av en muntlig gjennomgang, kontra en skriftlig og mer formell form for presentasjon. I tråd med lovverket som gjelder for barneverntjenestene er brukermedvirkning et sentralt område som det jobbes mot. Det er et krav at foreldre og barn skal forstå den prosessen de er en del av.

En del av dokumentene som legges frem i barnevernssakene kan være omfattende, og ved at en gjennomfører innledningsforedrag vil en få frem hva hver av partene legger vekt på i disse dokumentene. Dersom medlemmene i nemnda skal gjennomgå dokumentene hver for seg, får en ikke frem dette. Medlemmene som deltar i den enkelte nemnd vil også ha ulike forutsetninger, og vil kunne vektlegge ulike opplysninger i det enkelte dokumentet.

Sandnes kommune er også bekymret for at her og nå vurderingen kan bli svekket når den muntlige fremstillingen skal reduseres så betraktelig. Når barneverntjenesten forbereder en sak for nemnda innhenter den bl.a. opplysninger fra ulike instanser som kan ha opplysninger om den aktuelle familien. Når begjæring sendes til fylkesnemnda, legges disse ved. Formålet er å opplyse saken, bl.a. for de private parter. Dette utelukker ikke behov for å føre representanter fra i alle fall noen av instansene som vitner for nemnda / retten. Det vil ha gått en del tid fra uttalelsen ble gitt til saken behandles for nemnda, og den aktuelle instansen kan ha fått nye opplysninger av betydning for saken. Dersom en kun skal forholde seg til den skriftlige uttalelsen, vil heller ikke de private parter få anledning til å stille spørsmål til vedkommende. Det samme gjelder for nemndas/rettens medlemmer.

Sandnes kommune mener man i stor grad vil kunne oppnå den ønskede begrensning av tidsbruk ved å avholde planmøter i forkant, en kritisk gjennomgang av tidsplaner og en effektiv saksstyring.

Dersom man sikrer at nemnda / rettens medlemmer har lest dokumentene i forkant, vil innledningsforedragene kunne kortes ned i forhold til det som gjøres i dag. Videre vil en kunne begrense dokumentering av uttalelser fra personer som også møter som vitner.