Høringssvar fra Sámediggi

Dato: 23.11.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 OSLO

Ášši/sak

MIN ČUJ./VÅR REF.

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO

20/2557 - 3

20/30584

23.11.2020

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Sametinget viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020: 5.

Sametinget registrerer at utvalget ikke har utredet det samiske rettshjelpsbehovet. Utvalget har heller ikke vurdert forslagene fra NOU 2016: 18 Hjertespråket, som har vurdert spesifikt samisk språkbruk i justissektoren og hvor det blant annet er foreslått endringer i dagens rettshjelplov om merkostnader for rettshjelp.

Å kunne bruke samisk språk er en nødvendig forutsetning for effektiv rettshjelp og samenes rettssikkerhet. Like viktig er det at rettssystemet har kunnskap om samisk kultur og samiske rettsoppfatninger, sedvaner og verdier. Sametinget erfarer at beslutningstakere og rettsvesenet ikke alltid har den nødvendige kunnskapen om samiske forhold. Sametinget mener derfor at det er behov for en utredning om samers rettshjelpsbehov, der statens forpliktelser etter Grunnloven § 108, FNs erklæring om urfolks rettigheter og menneskerettighetene er lagt til grunn.

Sametinget arbeider forøvrig med en sak for Sametingets plenum om samenes rettssikkerhet, som etter alt å dømme vil gripe inn i problemstillinger berørt av Rettshjelpsutvalgets utredning og som forventes behandlet av Sametingets plenum i mars 2021.

Sametinget vurderer forslagene til Rettshjelpsutvalget til å kunne berøre samiske interesser direkte og at forslagene dermed er omfattet av konsultasjonsplikten, jf. Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Sametinget ber på denne bakgrunn om å bli involvert tidlig og konsultert i det videre oppfølgingsarbeidet.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Hege Fjellheim

Carl Erik Moksness

ossodatdirektevra/avdelingsdirektør

fágajođiheaddji/fagleder - vuoigatvuođat/rettighet

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030

OSLO