Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dato: 19.10.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Deres ref:

Vår ref::

20-04498

Dato:

09.10.2020

Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020 – høringsuttalelse fra IMDi

IMDi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev datert 09.06.20 om Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 Likhet for loven-Lov om støtte til rettshjelp (retthjelpsloven). Innspill fra IMDi følger under.

Utvalget legger i NOU 2020:5 frem et forslag til ny rettshjelpslov. Forslaget tar utgangspunkt i at likhet for loven er en forutsetning for rettsstaten og for et velfungerende demokrati. Likhet oppnås ved at lovene gir samme rettigheter til alle, og at alle gis mulighet til å ivareta de rettigheter de har blitt tildelt. Å forfølge sine rettigheter forutsetter en juridisk kompetanse som de færreste har. Juridisk bistand er kostbart, og krever derfor økonomiske midler ikke alle nødvendigvis har.

Personer som er utsatt for tvangsekteskap, eller forsøk på tvangsekteskap, har per i dag rett til rettshjelp uten behovsprøving dersom saken ikke er anmeldt. Om saken anmeldes, har vedkommende rett på bistandsadvokat. Bistanden etter rettshjelpsloven kan blant annet omfatte hjelp til å finne nyttbosted, få adressesperre, navneendring, voldsalarm og separasjon eller skilsmisse. Advokaten opptrer som rådgiver og koordinator for vedkommende.

Utvalget foreslår å oppheve retten til rettshjelp for personer som er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på tvangsekteskap. Utvalget viser til at Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll vil kunne gi det beste og tryggeste tilbudet til ofre for tvangsekteskap som ikke har anmeldt forholdet. IMDi vurderer at et slikt forslag vil bidra til å svekke rettsikkerheten for ofre for tvangsekteskap.

Formålet med kompetanseteamet er å styrke og veilede tjenesteapparatets håndtering av saker som gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Kompetanseteamet gir ikke juridisk bistand til personer som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for, tvangsekteskap, men bistår med generell veiledning, samt koordinere og tildele plasser i det nasjonale bo og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Kompetanseteamet er således et nyttig supplement til fri rettshjelp, men ivaretar en annen funksjon enn det som er rettshjelpens kjerneområde.

En forutsetning for å få plass i det nasjonale bo- og støttetilbudet som forvaltes av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er at de utsatte har et opphold på krisesenter og at det gjøres en trusselvurdering. Mange av de utsatte vegrer seg for å oppsøke politi eller krisesenter, og anmelder heller ikke forholdene av frykt for represalier og brudd med familien. De benytter de seg derfor ikke av dette tilbudet.

Personer som utsettes for, eller står i fare for å bli utsatt for, tvangsekteskap har ofte ikke økonomiske forutsetninger for å innhente juridisk bistand og er også lite kjent med sine rettigheter i et juridisk vanskelig landskap.

IMDi erfarer at personer som er utsatt for tvangsekteskap er spesielt sårbare og har behov for rettslig bistand uavhengig av om forholdet er anmeldt eller ikke. Dette kan for eksempel være juridisk bistand i forbindelse med navneendring, adressesperre, voldsalarm etc. IMDi vurderer at behovet for rettslig bistand for personer som er utsatt for tvangsekteskap ikke kan erstattes av den generelle veiledningen og koordineringen kompetanseteamet bidrar med. IMDi anbefaler derfor at retten til rettshjelp for personer som er utsatt for tvangsekteskap bevares for å kunne ivareta rettsikkerheten til en særskilt sårbar gruppe.

IMDi viser for øvrig til rapport fra ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje «Det var ikke bare ferie»[1]. Ekspertgruppen anbefaler at unge over 18 år bør få fri rettshjelp/ advokatbistand dersom de oppholder seg i utlandet mot sin vilje. Rapporten vurderer blant annet at de unge kan bli stående alene i en maktesløs situasjon hvor de kan oppleve å være sviktet av samfunnsinstitusjonene dersom de ikke får den hjelpen de ha behov for før, under og etter utenlandsoppholdet. Ekspertgruppen vurderer at myndighetene bør gjøre mer for å sikre at de unges rettigheter ivaretas på en bedre måte og at hele tiltakskjeden derfor bør styrkes. IMDi erfarer at flere av de unge som oppholder seg i utlandet mot sin vilje utsettes for, eller står i fare for å bli utsatt for, tvangsekteskap. IMDi slutter seg derfor til ekspertgruppens anbefaling på dette punktet.

Med hilsen

Andreas C. Halse Gloria Orellana Hellerud

Fungerende avdelingsdirektør Seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur

[1] «Det var ikke bare ferie» - Rapport fra ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje 2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/det-var-ikke-bare-ferie/id2703623/