Høringssvar fra Det nasjonale fagorgan for juridiske fag, Universitets- og høyskolerådet (UHR)

Dato: 03.07.2020

Nasjonalt fagorgan for juridiske fag, Universitets- og høgskolerådet (UHR), mener at det er positivt at Rettshjelpsutvalget fremhevet behovet for rettshjelpsforskning. Fagorganet vil særlig fremheve at evaluering av loven må skje i form av et grundig forskningsprosjekt med tilstrekkelige rammebetingelser, slik som utvalget også fremhever på s. 75.