Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 30.10.2020

Øvre Eiker kommune støtter utvalgets forslag.

Det er viktig å få gjort noe med at det er en lav andel av befolkningen som har tilgang til rettshjelp. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet for å bekjempe utenforskap. Likhet for loven er en sentral forutsetning for rettsstaten og for et velfungerende demokrati. Den generelle prisveksten uten en tilsvarende justering av beløpsgrensene (inntekt/formue) for å innvilge fri rettshjelp har ført til at ordningen dekker stadig færre. Det er for framtida nødvendig med en automatisk justering av beløpsgrensene, f.eks. som foreslått ved at beløpsgrensene knyttes til folketrygdens grunnbeløp (G). En bedret rettshjelpsordning vil også gi besparelser i rettsvesenet, noe som vil redusere de reelle kostnadene.