Høringssvar fra Santander Consumer Bank AS

HØRINGSUTTALELSE NY FINANSAVTALELOV

Dato: 15.12.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt 7. september 2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov, med høringsfrist 15. desember 2017.

Santander Consumer Bank AS slutter seg til høringsuttalelsen avgitt av Finans Norge, og viser til de merknader til lovforslaget som fremkommer der.

Med vennlig hilsen

Santander Consumer Bank AS

Carine Lindman-JohannesenLegal Director