Høringssvar fra Verdipapirsentralen ASA

Høring - ny finansavtalelov

Dato: 15.12.2017

Svartype: Med merknad

Høring – ny finansavtalelov

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementet høringsbrev av 7. september 2017 med forslag til ny finansavtalelov.
 
VPS’ merknader til høringsnotatet følger nedenfor.

1. Lovens virkeområde – verdipapirregistreringsvirksomhet

Det fremgår av lovforslaget at loven skal gjelde for «finansavtaler og finansoppdrag når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. Med finansavtaler menes en avtale om betalingsoppgjør, konto, betalingstjenester, kreditt og kausjon. Så langt avtalen ikke er regulert i annen lov eller forskrift, omfattes også avtaler om individuell pensjonsordning og avtaler om investeringstjenester.» Videre fremgår av forslaget til § 1 nr. 2 at loven skal gjelde «tilsvarende så langt den passer for avtaler med lignende innhold som finansavtaler når ikke noe annet følger av bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov.»

Det er etter VPS’ vurdering behov for en avklaring mht hvorvidt loven kommer til anvendelse for «verdipapirregistreringsvirksomhet» slik dette er definert i § 1-4 siste ledd i utkast til ny lov om registrering av finansielle instrumenter og om verdipapiroppgjør . Etter VPS’ vurdering bør hverken de tjenester som tilbys av et verdipapirregister, eller de tjenester som tilbys av eventuelle kontoførere for et verdipapirregister i deres rolle som sådan, omfattes av finansavtaleloven og dette bør klargjøres.

Det er særlig formuleringene om at loven gjelder tilsvarende så langt den passer for avtaler med lignende innhold som finansavtaler som danner bakgrunnen for at vi mener dette bør klargjøres.

VPS antar at en ved utformingen avhøringsutkastet ikke har ment at den registreringsvirksomhet som utføres av et verdipapirregister skal være omfattet av finansavtaleloven. At man i høringsutkastet har funnet grunn til å unnta noen av de tjenester som tilbys av et verdipapirregister fra definisjonen av betalingstjenester innebærer imidlertid at det kan oppstå tvil om dette. Vi ber av denne grunn om at det inntas en bestemmelse i lovutkastet §1 om virkeområde som klargjør at registreringsvirksomhet  ikke omfattes av lovens virkeområde. Alternativt kan dette inntas i forskrift med hjemmel i lovutkastets § 1 nr. 4.

Gjeldende verdipapirregisterlov og høringsutkastet til ny verdipapirregisterlov fastsetter at et verdipapirregister kan benytte eksterne kontoførere til å føre verdipapirkontiene i registeret som opereres av foretaket med tillatelse til å drive registreringsvirksomhet. Begrepet kontofører er der definert i utkastet til ny lov § 1-4 annet ledd. VPS antar at en ved utformingen avhøringsutkastet heller ikke har ment at den registreringsvirksomhet som utføres av kontoførere skal være omfattet av finansavtaleloven. Fordi de foretakene som leverer tjenester som kontoførere er de samme som tilbyr mange av de tjenester som utkastet til ny finansavtalelov definitivt er ment å omfatte, mener VPS at det er ønskelig at det klargjøres at disse foretakenes virksomhet under verdipapirregisterloven ikke omfattes av lovens virkeområde. Også dette kan inntas i lovutkastet §1 om virkeområde eller forskrift med hjemmel i lovutkastets § 1 nr. 4.

VPS finner i tilknytning til ovennevnte grunn til å presisere at vi mener at kontoførere, i sin rolle som sådan, ikke tilbyr oppbevaring av finansielle instrumenter. CSDR og norsk lov legger til grunn at instrumentene oppbevares hos CSD-en og vi har vanskelig for å se at de da også kan anses å oppbevares hos kontoføreren. Kontofører-rollen inkluderer heller ikke det å forvalte instrumentene for kontohaver. Dette er en tjeneste som ofte kan tilbys av kontoførere, men det inngår ikke i rollen som kontofører at foretaket forvalter de finansielle instrumentene for kontohaver. Det må i så tilfelle avtales særskilt .

I tilknytning til spørsmålene som er diskutert ovenfor gjøres også oppmerksom på at både gjeldende verdipapirregisterlov og utkastet til ny verdipapirregisterlov inneholder regler både om kontraheringsplikt, erstatning og klagebehandling. I utkastet til ny verdipapirregisterlov er også inntatt regler om informasjon som skal gis til potensielle kontohavere om kostnader og risiko.

VPS har for øvrig merket seg at flere høringsinstanser, herunder Finans Norge og Finanstilsynet i sine høringssvar har etterlyst en bredere utredning med hensyn til både behovet for å utvide virkeområdet for loven og konsekvensene av en eventuell utvidelse for de områder som berøres. VPS støtter disse betraktningene.

2. Lovens virkeområde – obligasjonsavtaler

Nordic Trustee AS har gjort VPS oppmerksom på at slik utkastet til ny finansavtalelov er formulert kan det stilles spørsmål ved om obligasjonsavtaler omfattes av lovens definisjon av «finansavtale». VPS støtter Nordic Trustee AS’ vurdering av at det ikke kan være meningen at lovens virkeområde skal omfatte tillitsmannsrollen i et obligasjonslån og at det er hensiktsmessig at dette klargjøres.