Høringssvar fra PASCAN-Pasientforeningen for Sikker Cannabisbruk

Dato: 15.05.2020

RUSREFORM FRA STRAFF TIL HJELP. Høringssvar fra PASCAN – Pasientforeningen for sikker cannabisbruk.
PASCAN applauderer endringsviljen og det politiske motet som hittil har vært utvist for rusreformen.
PASCAN stiller seg bak hoveddelen av innspillene fra: Skyggeutvalget, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, AROD og NORMAL NORGE.

PASCAN Ønsker allikevel å vektlegge noen egne tilbakemeldinger og innspill.

Hovedkonklusjonene og funnene i Rusreformutvalgets NOU er tydelige; dagens strafferegime mot personer som bruker ulovlige rusmidler kan ikke forsvares, verken etisk, moralsk eller vitenskapelig.

PASCAN mener at statens historiske bruk av straff mot personer som bruker ulovlige rusmidler representerer grove statlige overgrep og menneskerettighetsbrudd.

Det finnes ingen måte eller vei den norske stat eller dets representanter kan godgjøre, botgjøre eller rettferdiggjøre den enorme mengden lidelse de aktivt og intensjonelt har påført sine medmennesker over flere generasjoner. Ansvaret, alvoret og samvittigheten bør veie tungt over skuldrene til nasjonens øverste ansvarlige, I tillegg til alle de representanter som samvittighetsløst og uten integritet har utført handlinger I nasjonens navn og tjeneste som har vært I direkte strid med menneskerettighetene.

Narkotikapolitikken som er ført, har I realiteten blitt ett dystopisk prosjekt mot mennesker med ulik sosioøkonomisk bagrunn, eller mot de mennesker som har erfaringer, genetikk og helse som ikke samsvarer med den politiske majoritetens ønsker.
Grunnleggende menneskerettigheter og vanlig menneskelig anstendighet blir totalt oversett og tilsidesatt på grunn av noe så banalt og trivielt som bruk eller kultivering av cannabis, en medisinplante mennesker har dokumentert brukt I tusener av år, siden oltidens kina, I faraoenes egypt, I vår egen vikingtid og I hele den dokumenterte menneskelige tid, frem til forbudets start.

Det er dessverre ikke første gang at den Norske stat, eller dets representanter, historisk sett bedriver aktiv diskriminering og forfølgelse av grupper med mennesker. De mennesker som falt under kategorien “Homofile” var forbudte mennesker frem til 1971. “Jødene” og “Sigøynere” var forbudt I Norges grunlov. Norges behandling av Samene, finnene, romani eller fant, står som et eget kapittel for seg.
Den samme fremmedfrykten, det samme hatet og de samme fordommene ligger til grunn for forbudet mot cannabis spesielt og mot rusmidler generelt.

Det er nå på tide å tenke nytt. Det er absolutt på tide med en lovgivning som ikke direkte strider mot grunnleggende menneskerettigheter og aktivt hindrer menneskers helse.

Vi applauderer arbeidet Rusreformutvalget har gjort, på tross av et relativt selvmotsigende og begrenset mandat for Rusreformen, har utvalget presentert er solid stykke faglig og logisk arbeid som vi nå kan bygge debatten videre på.

Dessverre er det en stor svakhet med forslaget slik det foreligger nå, fordi en relativt liten men svært viktig gruppe er utelatt og glemt.
Vi mener rapporten har en prekær svært vesentlig mangel og vi håper innstendig dette rettes opp før det presenteres som et ferdig politisk forslag.

Kort oppsumert er problemet med Rusreformutvalgets NOU at den tar ingen hensyn til de “kroniske cannabisbrukere” og fratar denne gruppen totalt muligheten til å unngå kontakt med et “kriminelt” marked.
Definisjonen av “egen bruk” må utvides og det bør åpnes opp for å avkriminalisere «dyrking til eget bruk» i rusreformen.
Den foreslåtte terkselverdien/ mengdebegresningsen på 15 gram for cannabis til personlig bruk er en altfor absolutt grense, som rammer svært urettferdig og diskriminerende iforhold til helse, genetikk og økonomi.

VIKTIG: Cannabisbrukere I Norge er en sammensatt gruppe med som har svært ulike behov og bruksmønstre. PASCAN mener bestemt at de to absolutte hovedfaktorene for konsum og bruksmønster blant brukere er helse og genetikk. I tillegg er det et udiskutabelt faktum at økonomi er og forblir et absolutt krav for å betale for medisin og resept. i realiteten er det et økonomisk skille, ikke helsa, som avgjør om brukeren har det lovlig på resept eller ikke. Økonomi er også selvfølgelig en faktor iforhold til konsum og bruksmønster, men ikke I nærheten av like viktig og utslagsgivende som helse og genetikk. Realiteten er at de fleste personer som kronisk bruker store mengder cannabis, gjør det fordi de opplever en positiv helsegevinst og økt livskvalitet av det, og vil heller gjøre endringer og tilpassninger I sin økonomi og liv, enn I sitt forbruk. Det er derfor de er villig til å bryte loven for å bruke cannabis I utgangspunktet. Når brukeren er villig til å bryte loven, er det åpenbart at tidligere “økonomiske hindre, ikke fremstår like uoverkommelige”. Det har vi sett både I Norge, Thailand og I Filippinene. Uavhengig trusler om straff.

For den majoriteten av cannabisbrukere, som “bruker en gang I blant/ en gang I uka”, vil 15 gram cannabis vare lenge og medføre svært lite risiko utover en kjøpssituasjon. Ved et ukentlig konsum på “en joint”, eller ca 0.35gram vil 15G kunne vare I hele 42 uker.

Ved et daglig konsum på 5Gram cannabis vil 15 bare vare I tre dager.
For de kroniske storbrukerne med medisinske anbefalte mengder på 8 gram i døgnet, vil en slik lav grense bety at en del vil ha behov for å oppsøke et “kriminelt utsalgsted/utsalgsperson” så ofte som hver 48 time. Det er åpenbart uholdbart og ikke en brukerkultur vi ønsker en reform skal tilrettelegge for.

PASCAN frykter at en slik grense vil kunne føre til farlig konkurranse blant de som ønsker å være “tilbyderne” for “kroniske brukere”. Det er nemlig en svært økonomisk lukrativ posisjon å inneha. Dette vil igjen legge et tungt “markedspress” på de kriminelle aktørene som vil ha svært mye å tjene på å tilby sine tjenester 24 timer I døgnet/ 7 dager I uka. Slik ønsker vi ikke å ha det!

Tenk over følgende regnestykke: 10 000 personer som bruker en “joint” I uka på 0,35G tilsvarer 3,5KG cannabis I uka fordelt på alle sammen. Hvis vi sammenligner med 100 “kroniske brukere” som konsumerer ca. 5G cannabis om dagen, så vil det også tilsvare 3,5 KG I uka. Med dette regnestykket klart I bakhodet, sier det seg selv hvilke “kunder” som er mest ettertraktet for kriminelle grupperinger.
Enkelte kroniske brukere har til og med opplevd trusler fra organiserte kriminelle for å kjøpe “deres” cannabis. Konsekvensene av dette er at enkelte kroniske brukere opplever ingen andre utveier enn inn I kriminalitet for å dekke forbruk av cannabis, samt betale eventuelt gjeld for cannabis som er beslaglagt eller lignende.

Tenk på hvor mange fler “kunder” de kriminelle må møte hvis de mister kjernegruppen sin av “kroniske brukere”, skal de møte 10000stk eller 100 stk I uka? Dagens foreslåtte terskelverdi på 15 gram cannabisprodukter vil altså være tilstrekkelig for mange, men ikke for de som “trenger det mest” og har størst behov for hjelp. I tillegg ønsker vi å påpeke noen andre viktige aspekter som bør bli vektlagt når vurderingen av en slik mengdebegrensing skal gjøres;

Jo lavere terskelverdi/mengdebegrensning, jo mer attraktivt vil det være med “høy-potent/høy-thc” cannabis. Ved større terskelverdi, vil det ikke være like viktig å få høy-potent eller “sterk cannabis”, da forbrukerne heller kan “bruke mer av det som er litt svakere”.
Altså, jo høyere terskelverdi, jo mer attraktivt vil det være å inneha “balansert” cannabis med høyere innhold av CBD, samt variere på ulike strains og typer cannabis.

En lav terskelverdi vil også oppfordre/tvinge brukere til å blande sin cannabis med tobakk. En høyere terskelverdi kan tillate brukere å blande sin cannabis med mye mindre farlig svak cbd-cannabis eller bruke “rene” cannabisprodukter uten tobakk. Dette er beviselig bedre for helsen.

En lav begrensing gjør det både attraktivt og lett å “bli kriminell” for å selge cannabis, derfor bør grensen økes betraktelig. Vi bør minimerere de økonomiske drivkreftene og den potensielle profitten som møter de unge, sårbare eller risikovillige, som er på utkikk etter å tjene en “kjapp slant” på å selge cannabis.

Vi bør rett og slett “øke” inngangbilletten for å være “kriminell” med cannabis. Pr. Dags dato er det altfor lett; alle som klarer å samle 5000 kroner eller “krite” kan tjene svært godt på å “ta risikoen med å bære over mengdebegrensning”.
Vi bør også ikke minst gi de kroniske brukerne en adgang til sin cannabis, uten at de blir tvunget I kontakt med kriminelle organiserte elementer.

PASCAN anbefaler på det aller sterkeste at det åpnes opp for at den øvre terskelverdien for definisjonen til eget bruk av cannabis, settes til det som idag er skillet til §162 1.ledd. Altså 1 Kilo Cannabisprodukter.
PASCAN anbefaler i tillegg på det sterkeste at rusreformen åpner opp for en begrenset adgang for tilvirkning av cannabis til eget bruk.

Ved å sette grensen for eget bruk I den private sfære høyere, motvirker vi en enorm del av det kriminelle markedet. Hvis vi I tillegg kan tilrettelegge slik at de kroniske brukerne ikke blir straffet hardere for å dyrke sin egen cannabis, enn å kjøpe fra organiserte kriminelle, vil svært mange kroniske brukere trekke seg vekk fra markedet og vi får stanset enorme mengder av pengestrømmen som idag går til utenlandske organiserte kriminelle.

PASCAN har forståelse for at den foreslåtte absolutt øverste terskelverdien på 1kg cannabis fremstår som høy, men tenk nøye etter på hvor vanskelig og uatraktivt det vil bli å være kriminell med cannabis;
I tillegg:
Det er flere kroniske brukere som har definerte medisinske behov på ca 250 gram cannabis pr. måned.

Det er svært mange kroniske brukere som ikke har økonomisk mulighet til å få jevnlig medisinsk cannabis fra apotek, men de har fortsatt behov for ca 250g cannabis I måneden.

Altså vil 1 kilo cannabisprodukter tilsvare ca. 4 måneders forbruk for en “kronisk bruker”.

Prosessen med å dyrke cannabis tar totalt ca. 4 mnd. For å tilvirke egen cannabis, kreves det kultivering og dyrking I ca 3 måneder og ca minimum 1 måned tørking og “curing”.

Dette er en prosess som fint og ryddig kan gjennomføres med korrekt utstyr uten at det er til sjenase eller hinder for noen.

PASCAN ønsker å legge vekt på at en slik løsning muliggjør krav som for eksempel fordrer at cannabisen blir oppbevart forsvarlig sikret for å minimere eventuell spredningsfare.

PASCAN Ønsker også å fremheve ENCOD.ORG sin standard rundt såkalte grokollektiv, eller “social clubs”, der privatborgere går sammen om å kultivere frem cannabis kun til eget bruk, I tillegg til å melde inn informasjon til påtalemyndighet eller politiet.

Det informeres også om at det allerede er pasientgrupper I Norge som har igangsatt slike grokollektiv og dyrkeklubber på nødrettsgrunnlag for å kultivere frem sin egen medisinske cannabis, kun ment for eget bruk. Riksadvokaten er orientert om situasjonen. Vi stiller gjerne til debatt eller samtale om tematikken.

Til slutt: Cannabis brukes uansett. Akkurat nå har staten muligheten til å påvirke hvor den cannabisen skal komme fra; Skal den dyrkes av de som bruker det selv, eller skal det anskaffes via kriminelle ledd som har hovedsakelig profitt som motiv?

Det er på tide å la de som bruker dette ta ansvar selv. Ved å følge PASCAN sine anbefalinger vil Norge og Staten bedre opprettholde sine internajsonale forpliktelser I henhold til narkotikakonvensjonen og barnekonvensjonen.


Dagens politikk og den foreslåtte rusreformen tilrettelegger for kjøp og salg, framfor kultivering og eget bruk. La oss slutte å gjøre det vi VET IKKE VIRKER, la oss prøve noe nytt. Tiden er moden for forandring. Styreleder I PASCAN: Christoffer H. Rørtveit