Høringssvar fra Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda

Dato: 06.05.2020

Helse- og omsorgsdepartementet

06.05.20

HØRINGSSVAR: RUSREFORMUTVALGETS INNSTILLING NOU 2019: 26

RUSREFORM – FRA STRAFF TIL HJELP

Skolehelsetjenesten i Bergen Sør, Fana og Ytrebygda,

Enhetsleder Marianne Vevle Chyba

Avdelingsleder Else Karin Vederhus

Avdelingsleder Torild Mauseth

Avdelingsleder Hege Edvardsen Viken

Vi ønsker å komme med merknader til rusreformutvalgets innstilling med fokus på forebyggende arbeid for barn og ungdom.

Vi er ledere i skolehelsetjenesten i Bergen Sør, det byområdet i Bergen kommune som har flest skoleelever, ca. 13370 til sammen i grunnskole og videregående skole.

Fra ungdoms- og videregående skoler i dette byområdet er det gitt høringsuttalelser fra kjentmenn og fra helsesykepleiere, og vi slutter oss til deres bekymringer knyttet til utvalgets forslag til ny rusreform.

HOLDNINGSENDRING HOS BARN OG UNGE

Som avdelingsledere på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole, er vi sterkt bekymret for et forslag til ny rusreform som av ungdommene kan oppleves som en legalisering av narkotika. Når det ikke lengre er straffbart å bruke narkotika er det lett å oppfatte dette som at det er lov å bruke, og at det ikke er farlig. Vi har hørt mange eksempler fra ungdommer som sier at hasj er mindre farlig å bruke enn alkohol.

De siste årene har vi sett en alvorlig utvikling i negativ retning, der ungdommen som lar seg påvirke til å teste ut ulike typer rusmidler blir stadig yngre (1). Vi ser eksempler på dette helt ned på 6. trinn i vårt byområde.

Vi mener rusreformutvalgets foreslåtte kvantumsgrenser for straffefri besittelse til eget bruk også er med å skape et bilde for barn og ungdom om at narkotika ikke er farlig. I tillegg vil de høye kvantumgrensene, som utgjør et svært høyt antall brukerdoser, kunne legge til rette for salg og videreformidling. Vi er bekymret for skolemiljøer med store mengder rusmidler i sirkulasjon, og med lett tilgang for sårbar ungdom (2). Vi er også bekymret for en fremtid der det legges til rette for at barn kan utnyttes i organisert kriminalitet.

HELSE

Rapporten Ungdata 2019 (3) dokumenterer en forsterkning av noen av utviklingstrekkene en har sett antydninger til de siste årene – med økt ungdomskriminalitet, cannabisbruk og vold, økt forekomst av psykiske plager, mindre framtidsoptimisme og mer skjermtid. Samtidig viser rapporten at stadig færre ungdommer trives på skolen, og at det er et økende antall ungdommer som oppfatter skolen som kjedelig. Det rapporteres også at færre bruker mye tid på lekser (3). Økt cannabisbruk er en faktor som kan virke negativt forsterkende på alle de nevnte områder, og en utvikling med økt tilgang på cannabis i omløp i samfunnet vil derfor være svært negativt.

Rusbruk blant ungdom kan ha svært alvorlige konsekvenser for deres psykiske helse (4, 5). Det er derfor viktig i størst mulig grad å forebygge at ungdom blir rusbrukere. Det bør bli en anerkjent sannhet blant barn og unge at det er helsevesenet som innehar kompetanse til å behandle psykiske lidelser, og ikke internett, venner eller «dealere». En del ungdommer sier også at de bruker hasj for å få sove. Rusbruk løser verken dette eller andre psykiske utfordringer på sikt; det er nødvendig med individuell behandling av kompetent helsepersonell som sammen med ungdommen kan komme frem til eventuelt bakenforliggende årsaker og finne løsninger ut fra det (4, 5).

FRA STRAFF TIL HJELP

Utvalget har i sin rapport vist til at det per i dag er ulikt hvilke reaksjoner personer som blir pågrepet for besittelse eller bruk av rusmidler møter avhengig av alder. Unge får ofte tilbud om en påtaleunnlatelse med vilkår dersom alternative tiltak er tilgjengelig. Utekontakten i Bergen kommune drifter et slikt tiltak, Tidlig Ute (6). Noen ungdommer er lite motiverte, og gjennomfører opplegget kun som et alternativ til straff og anmerkning på rullebladet sitt. Dersom avkriminalisering blir vedtatt, vil en kunne oppleve at denne gruppen ungdom i enda mindre grad tar imot hjelp. For mange av ungdommene vil det være avgjørende at de er pliktige til å samarbeide og til å motta hjelp for å komme ut av et mønster med begynnende rusbruk.

I utgangspunktet mener vi det er en god tanke å vri narkotikapolitikken fra straff til hjelp, men da må det legges opp til langt sterkere oppfølging med hjelpetiltak for barn og ungdom enn det som er skissert i utvalgets forslag. Dette mener vi må utredes videre.

Ungdom som prøver ut rusens effekt er dessverre ofte lite mottakelige for hjelp, da de foreløpig ikke aner hvilken konsekvens deres utprøving av rusmidler kan komme til å få for dem (7). Lenge før de selv forstår dette, kan de være fanget inn i et nett med nye venner, skolefrafall, søvnvansker og høyt konfliktnivå med sine nærmeste; konsekvenser som er vanskelige å vende (5, 8, 9). Barn og unge som ikke er myndige og dermed har krav på beskyttelse, bør ikke få eksperimentere med narkotika uten lovhjemlet rett og plikt til å motta hjelpetiltak (10).

Vi viser til Bergen kommune sin høringsuttalelse (11), og støtter deres syn om at rusreformen må inneholde en løsning for hvordan unge førstegangsbrukere, som ikke overholder oppmøteplikten, skal følges opp. Videre støtter vi Helse Bergen (12) sin uttalelse, som blant annet tar opp at det bør være oppmøteplikt for unge under 18 år, med mulighet for å benytte sanksjoner dersom ungdom ikke møter.

Det bør utvikles nye nasjonale faglige retningslinjer for rusforebyggende arbeid for barn og ungdom. Tjenestene som er tenkt å ivareta og hjelpe ungdom må styrkes, og det må bli helt tydelig hvor ansvaret for oppfølging skal ligge. Det er viktig at rusrådgivningsenheten som foreslås opprettet i kommunen, blir tverrfaglig. Det må også være klare linjer for lett tilgang til oppfølging i spesialisthelsetjenesten ved behov. Alt dette mener vi må være på plass før rusreformen trer i kraft.

Ø Egne nasjonalfaglige retningslinjer for rusforebyggende arbeid for ungdom bør utvikles

Ø Ungdom under 18 år bør kunne ilegges oppmøteplikt for hjelpetiltak

Ø En kommunal tverrfaglig rusrådgivningstjeneste og samarbeid med tiltak i spesialisthelsetjenesten bør være klar når rusreformen trer i kraft

Referanser:

1. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/wEo0l5/elever-bekymrer-seg-for-medelevers-bruk-av-partydop

2. Videregående skoler, Bergen Sør, høringssvar

3. http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/Ungdata-2019.-Nasjonal-resultater

4. https://www.norceresearch.no/nyheter/noen-psykiske-problemer-er-saerlig-knyttet-til-rusproblemer-hos-ungdom

5. Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda, høringssvar

6. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/forebygging/alternativ-til-straff-for-unge-som-blir-pagrepet-for-narkotikarelatert-kriminalitet-tidlig-ute

7. http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel14.pdf

8. https://blogg.forskning.no/forskningssykehuset/hvorfor-er-det-farligere-for-ungdom-a-ruse-seg-enn-voksne/1093380

9. https://tidsskriftet.no/2019/09/aktuelt-i-foreningen/ungdoms-bruk-av-rusmidler

10. Blå Kors Norge, høringssvar

11. Bergen kommune, høringssvar

12. Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, høringssvar