Forsiden

Høringssvar fra Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana

Dato: 31.03.2020

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

Folkeaksjonen LUHM takker rusreformutvalget for å ha levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU2019:26. Fra straff til hjelp.

Folkeaksjonen LUHM har ellers disse kommentarene:

AVKRIMINALISERING

LUHM mener det er en forutsetning for reformen at den går bort fra straff og sanksjoner, og at det ikke bare kan gjelde en bestemt gruppe.

RUSMIDDELPRØVER

LUHM støtter utvalgets forslag om at det skal være frivillig å avgi rusmiddelprøver.

INNEHAV, BESITTELSE OG TERSKELVERDIER

LUHM støtter utvalgets flertall som foreslår 15 gram som grenseverdi for innehav av cannabis, men ønsker at den settes høyere.

Grenseverdien for personlig bruk av cannabis er i dag på 15 gram, og det anses for å være et mindre alvorlig lovbrudd. Hvis avkriminalisert grense blir satt lavere enn 15 gram så betyr det at reformen vil gi økt strafferamme for privat bruk, og det er ikke intensjonen for reformen.

Besittelse ut over terskelverdien for privat bruk vil både før og etter reformen kunne regnes som del av den profesjonelle narkotikaomsetningen og straffes etter straffeloven. LUHM foreslår at grenseverdien for innehav til personlig bruk økes til 50 gram.

HJEMMEDYRKING

LUHM foreslår at avkriminaliseringen også inkluderer hjemmedyrking av cannabis, og at det utarbeides restriksjoner for dette, bla. hvor mange planter som ansees å være til eget bruk.

TIDLIGERE FORHOLD

LUHM støtter utvalgets forslag om at enkelte kan få slettet opplysninger om forhold som etter forslaget ikke lenger vil være straffbare.

LEGALISERING

LUHM mener at utvalgets foreslåtte avkriminaliseringsreform ikke kan forveksles med legalisering. Holdningene i samfunnet er i endring, mye påvirket av tv og film hvor bruk av cannabis oftest knyttes til en positiv opplevelse. Vi må anta at bruken kommer til å øke uavhengig av om reformen gjennomføres eller ikke.

LUHM har forståelse for at utvalget ikke har kunnet vurdere spørsmål av betydning for legalisering fordi det har vært utenfor deres mandat, men påpeker at en avkriminaliseringsreform ikke er godt nok. Hvis politiet fortsatt skal bruke tid og ressurser på å avdekke småsalg og bakmenn vil det ikke resultere i at det blir kjøpt mindre, men det vil skape mer uro, konflikter og vold. LUHM anbefaler at det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å utrede lovlig omsetning av cannabis med aldersgrense.