Høringssvar fra Biskop i Nidaros bispedømme

Dato: 25.03.2020

Høringssvar fra Nidaros biskop

NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 et utvalg for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform.

Bakgrunnen for de politiske målene i Jeløy-plattformen 14. januar 2018 er regjeringens erkjennelse av at norsk ruspolitikk i all hovedsak er en helseutfordring, og en straffeforfølging har bidratt til stigmatisering, margianlisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for mer hensiktsmessig hjelp og oppfølging. Nidaros biskop støtter hovedintensjonen om å endre reaksjonen fra straff til helsehjelp.

I Jeløya-plattformen vil regjeringen nå sine politiske mål blant annet ved å:

- Gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Tiltak for å legge til rette for en bedre og tryggere hverdag for mennesker med rusavhengighet får mye fokus i reformen. Nidaros biskop støtter utvalgets tydelige ønske om å redde liv og sikre verdighet for mennesker som både er marginalisert og sosialt utstøtt.

Utvalget presiserer ved flere anledninger at reformen ikke har til hensikt å legalisere bruk og besittelse av narkotika, men at konsekvensene skal være annerledes enn i dag – fra straff til hjelp. Nidaros biskop vil problematisere dette tvetydige budskapet. For noen parter kan denne endringen være tydelig, men den generelle oppfatningen i samfunnet kan raskt bli at siden det ikke er straffbart, er det heller ikke ulovlig.

Nidaros biskop er svært skeptisk til at bruk og innehav av en begrenset mengde narkotika til eget bruk, avkriminaliseres for alle. Intensjonen om å endre reaksjonen fra straff til helsehjelp, ivaretar sårbare mennesker med ruslidelser. For å ivareta både ønske om verdighet og livskvalitet for mennesker med tunge ruslidelser, og samtidig ønske om å forebygge at flere mennesker blir rusavhengige, bør avkriminaliseringen og dens mulige konsekvenser for ulike grupper drøftes med særskilt fokus på unge.

Nidaros biskop ønsker en rusreform som på en klok og ansvarlig måte tar vare på og tilbyr hjelp til marginaliserte rusmisbrukere, men samtidig sørger for at et lavt bruk av illegale rusmidler blant unge ikke øker.

- Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. (Jeløya-plattformen 2018)

Sammenlignet med mange land i Europa har Norge foreløpig et lavt rusforbruk blant unge. Reduserte reaksjoner kan komme til å senke terskelen for bruk av illegale rusmidler. Dette gjelder spesielt ungdom og unge voksne som tilsynelatende er uten større problemer, eksperimenterer og tidvis bruker narkotika, men ikke har utviklet avhengighet. Noen trekk i samfunnet kan tyde på at det i deler av befolkningen foregår en holdningsendring, om at narkotika ikke er mer helsefarlig enn andre rusmidler.

I møte med ansatte og frivillige i førstelinjen blant ungdom, formidles en sterk skepsis til at høringsforslaget vil forsterke spredning og bruk av illegale rusmidler. Det er avgjørende å heller satse tyngre på forebyggende tiltak blant ungdom. Det kan blant annet være å tilby arenaer der ungdom kan oppleve mestring uten å måtte prestere og trygge fellesskap der tilhørighet kan skapes. Ungdom trenger at det sikres miljøteam og ansatteressurser med fagkompetanse på alle videregående skoler. Oppfølgingen i kommunene må være god og det tverrfaglige samarbeidet styrkes.

Nidaros biskop mener det er viktig å sikre tiltak som forhindrer at eksperimenterende ungdom utvikler alvorlig avhengighet, og samtidig sørge for større verdighet for de tunge brukerne.