Høringssvar fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Dato: 01.04.2020

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Ryensvingen 15, 0680 Oslo | 22 62 60 80 | post@atl.no

Regjeringen 01.04.2020

Svar på høring om ny rusreform. Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019: 26

Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Bakgrunnen for rusreformen er en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helseutfordring.

Et utvalg (Rusreformutvalget) skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet med rusreformen. Utvalget skal utrede og foreslå nødvendige lovendringer for å gjennomføre reformen i form av konkrete lovutkast.

Utvalget mener at en overføring, -«Fra straff til helse», som regjeringens mandat til utvelgelse forutsetter, innebærer en klarere plassering av ansvar for å gi innbyggerne oppfølging for rusrelatert helse- og velferdsproblematikk hos kommunens helse, omsorg og sosialtjenester, og en klarere håndhevingsrolle for politiet.

Ved avkriminalisering og gjennom god og riktig kunnskap, ser ikke utvalget at narkotikabruken i befolkningen vil øke på et generelt grunnlag.

ATL stiller seg kritisk til dette; uten faglig belegg utover en bekymring for hva det motsatte kan bety for trafikksikkerheten i landet. Ved å avkriminalisere problematikken vil også kanskje terskelen for bruk bli lavere, noe som fører til flere brukere, som igjen kan føre til at flere kjører i ruspåvirket tilstand. Flere kan komme til å bruke f.eks cannabis. Dette stoffet lagres i kroppen over tid, og jo mer du røyker desto mer blir lagret. Kognitive funksjoner, motorisk ferdighet, konsentrasjon og hukommelse påvirkes svært negativt ved bruk av dette stoffet.

For trafikkopplæring vil elever eller andre førere som er påvirket av rus kunne utgjøre et særlig stort skadepotensial, for både seg selv, eventuelt lærer og andre som ferdes i trafikken.

Finner ikke bildedelen med relasjons-ID rId1 i filen.

31.03.2020 09:19:00 Side 1 av 2 www.atl.no

Statistikk viser jo at 25 % av alle dødsulykker på norske veger skyldes at den som
sitter bak rattet er ruset på reseptbelagte medisiner eller narkotika. 6000 ble tatt
av politiet i 2016, en tredobling siden 1990. Kjøring under påvirkning av andre rusmidler er nå vanligere enn kjøring med promille.

Det presiseres i rapporten at andre straffebud som knytter rettsvirkninger til bruk av rusmidler, for eksempel straffebudet mot kjøring i ruspåvirket tilstand og bestemmelser om pliktmessig avhold, ikke foreslås endret. Dette støtter ATL.

ATL mener at ved å avkriminalisere denne formen for rusmisbruk, så kan kanskje samfunnets syn på de det gjelder bli noe mildere, det kan muligens bli lettere å ta tak i problematikken og brukere vil muligens lettere få tilgang til hjelp. Noe ATL mener er positivt.

Samtidig mener ATL at en slik overføring vil kunne føre til et behov for en tydelig klargjøring av at avkriminalisering ikke er det samme som legalisering. Det er viktig at det blir tydeliggjort at rusreformen ikke endrer at besittelse og bruk fremdeles er forbudt.

Rapporten har egne kapitler med ordlyden –«forskjellige yrker», den nevner også lovverket angående lov om pliktmessig avhold, men det er ikke nevnt hvilken utfordring dette kan gi for trafikkskolene med sine respektive lærere. Vi finner dette litt underlig, da andre rapporter viser at nettopp pillemisbruk, medisiner med rød trekant og til dels narkotika er et økende problem i trafikken. Bare fra 2014 til 2017 har det vært en dobling av antall rustatte viser tall fra UP.

ATL,s bekymring bygger primært på trafikksikkerhetsmessige hensyn, men også praktiske hensyn. Allerede i dag er bransjen utfordret av potensialet for rusede elever. Trafikklæreren anses som fører av motorvognen ved øvingskjøring, men er på lik linje med eleven ansvarlig for dennes edruelighet og skikkethet til å føre motorvogn. Det er en utfordring for bransjen å avdekke rusede elever, så en potensiell økning i antall forekomster ser vi på med stor bekymring.

Dette gjør at vi stiller spørsmål om det kan være nødvendig med juridiske presiseringer.

ATL er opptatt av 0-visjonens målsetting og er derfor bekymret både for en eventuell økning i antall hardt skadde og drepte, og hvilken rolle trafikklæreren kan ha i denne sammenhengen. Vi stiller oss derfor undrende til hvorfor trafikklærerens rolle ikke er problematisert i denne rapporten, da dette er en yrkesgruppe som kan bli direkte berørt av omstruktureringen.

Vennlig hilsen,

Øyvind Årbogen Fagkonsulent

Finner ikke bildedelen med relasjons-ID rId1 i filen.