Forsiden

Høringssvar fra Brønnøy kommune

Dato: 15.05.2020

Brønnøy kommune er enig i at avkriminalisering av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk vil ha flere positive konsekvenser. Muligheten for dialog med og hjelp uten redsel for strafferettslige reaksjoner vil ha en gunstig effekt. Brønnøy kommune støtter derfor forslag om å avkriminalisere besittelse av begrenset mengde narkotika til egen bruk. Likevel savner vi en grundigere konsekvensutredning spesielt rettet mot ungdom. Det tas ikke tilstrekkelig hensyn til differensiering i forslaget. Det er forskjell på om du er i starten av en aktiv ruskarriere eller om du har stått i langvarig bruk. Vår erfaring er at nettopp de som er i utprøvingsfasen er den vanskeligste gruppen å motivere til dialog og forslaget til utvalget vil gjøre det vanskeligere for kommunene å gjennomføre motivasjonsarbeid rettet mot gruppen.

Det er en svakhet ved utredningen at det konkluderes uten at det foreligger en vurdering av eventuelle konsekvenser lovendringene vil kunne få for narkotikabruk blant unge. Det er heller ikke diskutert hvordan de eventuelle konsekvensene skal løses. Slik vi ser det er det vanskelig å kombinere en løsning som både skal passe til mennesker med tung rusavhengighet og mennesker som er i en utprøving- og grensetestingsfase i livet. Det er også en svakhet at unge i liten grad har fått komme med innspill. De er nærmest til å kunne si noe, og da spesielt om det rusforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge – hva står de i – hva virker, hva trenger de mer av.

Utvalget legger opp til at store deler av rusoppfølgingen skal flyttes fra justissektoren til det kommunale hjelpeapparatet. Skal dette lykkes er det maktpåliggende at rammebetingelsene avklares før reformen gjennomføres. Ellers er risikoen høy for at ressursknapphet kan føre til at rusoppfølgingen ute i kommune ikke blir god nok.

Det vises flere steder i utredningen til at barnevernet skal bidra i oppfølging av unge med rusvansker. I utgangspunktet er det positivt, men barnevernet er per i dag ikke rustet til å håndtere nok en gruppe. Bortsett fra å kunne tvangsplassere i institusjon har ikke barnevernet andre tiltak enn det som allerede er i bruk i kommunen.

Politiets rolle må i større grad tydeliggjøres. Slik forslaget ligger i dag vil deres arbeid være tilnærmet avsluttet når de har henvist til en rådgivningsenhet i kommunen og det kan medføre en risiko for mindre fokus på avdekking av bruk og besittelse av narkotika. Brønnøy kommune har en godt utbygd rus- og psykisk helsetjeneste og barneverntjeneste i dag, men har ikke ressurser til å påta seg en oppgave som i dag i stor grad gjennomføres av politiet. Brønnøy kommune mener utvalget heller burde lagt opp til et mer formalisert samarbeid mellom kommune og politi rundt rusproblematikken. Frivilligheten i reaksjonene er også en faktor til bekymring og ender vi opp med at ingen gjør noe overfor de rusavhengige?

Brønnøy kommune er deltakende i ruskontrakt-prosjektet initiert av konfliktrådet i Trøndelag og mener at muligheten for å forebygge rusatferd og avhengighet for ungdom ikke vil kunne benyttes om foreslåtte modell blir vedtatt. Det bør derfor gjennomføres en større konsekvensutredning og påfølgende ny høring før reformen endelig kan vedtas.