Høringssvar fra HivNorge

Dato: 20.05.2020

HivNorge er landets eneste pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv, og har daglig kontakt med både medlemmer og andre brukere som enten lever med hiv, er nærstående til en som lever med hiv, er i spesielt høy risiko for hiv-infeksjon eller bruker den forebyggende hiv-medisinen PrEP.

HivNorge takker for muligheten til å inngi høringssvar. Legemidler som brukes for å behandle hiv og annen nødvendig smittevernhjelp til hivpositive er uten egenandeler. Derimot er det en stor andel av de som lever med hiv i Norge i dag som er eldre, og som med eller uten tilknytning til deres hivstatus har helseproblemer og således betaler egenandeler. HivNorge anser derfor at egenandelproblematikken i høy grad angår våre medlemmer og brukere.

HivNorge ser at dagens system med to forskjellige egenandelstak for forskjellige helseytelser kan slå skjevt ut, noe som kan tale for at dette slår sammen. Dette vil være en fordel for de som betaler omfattende egenandeler under begge ordningene. Dette utgjør dog en liten gruppe men som det må antas vil nyte godt av endringen.

Derimot ser vi at for svært mange som allerede har svært dårlig økonomi vil dette innebære en kostnadsøkning. Enn mer gjelder dette når vi ser i regneeksemplene i høringsnotatet viser at det ligger an til at den nye, felles egenandelsatsen settes på et nivå som innebærer en totalt sett betydelig økning i egenandelsbetalingen.

HivNorge vil derfor for det første anføre at en endring ikke må innebære en tilslørt økning i den totale innkreving av egenandeler, men være provenynøytral. Videre følger det av høringsnotatet at det vil regnes med administrative besparelser ettersom det er enklere å håndtere kun ett egenandlestak og frikortsystem, slik at også denne besparelsen bør komme de som sliter med helseplager til gode, og ikke gå inn i en generell besparelse for staten.

Det samlede taket bør derfor settes lavere enn det beregnede provenynøytrale taket på kr 2900. men i tillegg trekke fra for beregnet administrativ besparelse.

Det må også regnes med at en andel av de relativt mange som får økt kostnad, opp til 1675 kroner med et nytt tak som satt i regneeksempelet til kr 3700, vil ha svært stram økonomi, og leve med omfattende helseplager. HivNorge kan ikke se at det er klart at det vil oppfattes rettferdig at disse påføres økte utgifter, når dette gjelder helt nødvendige , ofte livreddende, legemidler og utstyr. Det må også antas at noen av disse vil få dårligere helse fordi de ikke har mulighet til å betale egenandelene. HivNorge vil peke på at det da må innføres sikkerhetsnett som sikrer at personer ikke går uten livsnødvendige legemidler på grunn av økte egenandler.

Med vennlig hilsen

Halvor Frihagen
juridisk rådgiver