Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Dato: 21.04.2020

Høring – Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker å kommentere endringsforslaget som har til hensikt å forenkle skjermingsordningen for de som har høye utgifter til helse:

Målet om forenklinger av ordninger og forutsigbarhet for brukere og pårørende er viktig.

Vi reagerer imidlertid på at dette forslaget for en god del mennesker med rus/psykiske lidelser vil medføre en betydelig økning i egenandel.

Med den foreslåtte nye ordningen vil brukerne som i dag har begge frikort få lavere utgifter, mens de som kun har ett frikort vil få høyere utgifter. Den foreslåtte ordningen vil altså være en fordel for mennesker som benytter både fastlege/psykolog/medisiner og fysioterapeut/rehabilitering/tannsykdomsbehandling. Noen av disse vil ha psykiske plager som hovedproblem. Men for de aller fleste med psykiske plager og rusproblem, som stort sett bruker fastlege, medisiner og polikliniske avtaler, hos psykolog eller på DPS eller i TSB (nåværende tak 1 ordning), vil det nye forslaget kunne bety en årlig økning av egenandelen på drøyt 20%, eller ca. 500 kr (fra 2460 kr i 2020 til anslått 2900 kr i 2021). For de fleste går nok dette bra, men for noen vil det være en betydelig merutgift.

Selv om en del brukere med psykiske vansker og rus også har utfordringer med somatisk helse og tannhelse, og slik kan erfare at den nye ordningen gir dem lavere egenandel enn nå, kan vi ikke se bort ifra førstnevnte gruppes betydelige økning i egenandel. Det er også en større andel som får økte utgifter enn reduserte utgifter. Det bør derfor ses på løsninger for å unngå en slik betydelig økning i egenandel for brukergruppen som nå kun benytter seg av tak 1 ordningen.

Dersom brukerne i økt grad må søke NAV om hjelp til å dekke egenandeler, vil ikke den nye foreslåtte ordningen representere noen forenkling for dem. Dagens ordning er nok heller ikke så vanskelig for de fleste, annet enn at de eventuelt heller vil forholde seg til to frikort enn ha en stor økning i egenandel.

Vi synes det er noe betenkelig ved å sette hjelpetrengende grupper opp mot hverandre på den måten vi leser forslaget, og å la en sårbar gruppe (mennesker med hovedsakelig psykiske plager) betale for fordeler til en annen sårbar gruppe (mennesker med hovedsakelig somatiske plager/rehabiliteringsbehov).