Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 20.05.2020

Høringssvar fra Bergen kommune

Byrådet i Bergen behandlet saken i møte 22.05.2020 i sak 1140/20 og fattet følgende vedtak:
Byrådet avgir høringsuttalelse til «Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2» slik den fremkommer av byrådens forslag.

Byrådens vurdering og forslag til høringsuttalelse:

Dagens løsning med to egenandelsordninger oppleves som forvirrende for mange brukere og behandlere. For brukere som mottar helsetjenester som omfattes av begge takordningene, vil det innebære en forenkling å bare ha ett egenandelstak å forholde seg til. Brukere som i dag benytter tjenester innenfor begge frikortordningene, må betale egenandeler parallelt i to ulike ordninger. Ved å slå sammen egenandelstakene blir de totale kostnadene sett under ett, uavhengig av hvilken tjeneste brukerne har behov for. Dette vil gi en mer rettferdig ordning for brukerne som mottar tjenester innenfor begge ordningene.

I 2019 fikk nær 1,3 millioner personer frikort egenandelstak 1 tilsendt, mens i underkant av 280 000 personer mottok frikort egenandelstak 2. Noen brukere mottar begge frikortene, slik at antallet unike frikortbrukere er lavere enn antall utstedte frikort for begge ordningene.

Det anslås at en provenynøytral sammenslåing av takordningene til ett egenandelstak vil kreve at taket fastsettes til om lag 2900 kroner i 2021. En sammenslåing av takordningene 1 og 2 til ett egenandelstak fører til en omfordeling av utgifter. Brukerne som i dag har begge frikort, eller egenandeler i begge ordningene vil få lavere utgifter, mens de som primært kun har ett frikort i dag vil få høyere utgifter.

Egenandelene fastsettes av Stortinget, som også bestemmer egenandelstak og andre nasjonale skjermingsordninger. Egenandelene representerer et reelt tilgjengelighetshinder for noen utsatte grupper. Dette er et paradoks på bakgrunn av hva vi vet om sosial gradient i helse. Hvis sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 skal gjøres provenynøytralt, vil en høy andel av brukere med frikort tak 1 få høyere utgifter. Bergen kommune mener at dette er krevende, da dette omfatter pasientgrupper som har stort forbruk av legetjenester, psykologtjenester og legemidler, men lite forbruk av de tjenestene som ligger under egenandelstak 2. Det gjelder sårbare grupper som pasienter med psykiske lider og ruslidelser, samt mange andre kronikere. For disse vil økte utgifter til helsehjelp kunne bli et alvorlig problem. I verste fall vil de ikke etterspørre nødvendig helsehjelp. Bergen kommune mener derfor at den foreslåtte endringen burde vært kombinert med bedre skjermingsordninger for sårbare pasientgrupper.