Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 21.05.2020

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.

Farmaceutene støtter formålet om å forenkle ordningen, men ser ikke at effekten av tiltaket totalt sett er i brukernes interesse. Beregninger i høringsnotatet viser (tvert imot) at de foreslåtte endringene for en stor del av brukerne vil innebære økte utgifter til helse.

Formålet med egenandelstak 1 og egenandelstak 2 er å skjerme de som har høye utgifter til helse. Vi ser for oss at pasienter med høye utgifter til legemidler, typisk kronikere med eksempelvis metabolsk syndrom (diabetes og hjerte-karsykdommer) vil få økte utgifter til helse dersom et nytt, felles tak innføres. På den annen side vil pasienter som har et sykdomsbilde som krever både medikamentelle tiltak, men også fysioterapibehandling komme heldigere ut av en eventuell sammenslåing. Det er uheldig at pasientgrupper settes opp mot hverandre på denne måten, og det er mange flere som får økte utgifter mot de som får lavere.

Det vises til at HELFO mottar mange spørsmål om frikortordningen. Etter innføring av automatisk frikort er vårt inntrykk at det er blitt lettere å forholde seg til ordningen for brukerne. Endringen vil heller ikke frigi ressurser i Helfo ettersom disse gevinstene allerede er blitt hentet ut ved innføring av automatisering.

Regne-eksemplene i høringsnotatet tar blant annet utgangspunkt i nytt felles tak på 2775,- eller 3700,- Samtidig vises det til at det reelle egenandelstaket etter mulig sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 er et budsjettspørsmål, som man må komme tilbake til i statsbudsjettet for 2021. Farmaceutene er av den oppfatning at de foreslåtte endringene vil være bra for brukerne, gitt at taket holdes på samme nivå som tak 1 og tak 2 enkeltvis i dag (justert for prisvekst).

Det er utfordrende å være kronisk syk, og høye egenandeler på nødvendige hjelpemidler som legemidler, vil kunne vanskeliggjøre tilværelsen ytterligere.