Høringssvar fra Jernbanepensjonistenes Forening - Hamar

Dato: 23.04.2020

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS HØRINGSNOTAT – SAMMENSLÅING AV FRIKORT EGENANDELSTAK 1 OG 2.

REF 20/603

Det er sterkt beklagelig at to hjelpetrengende grupper blir satt opp mot hverandre. Forslaget forstås slik at de som har to frikort (egenandelstak 1 og 2) får lavere utgifter. Mens brukere som har bare et frikort vil få økte utgifter.

Dagens egenandelsatser – forslag nye egenandelssats fra 2021

Egenandelstaket er pr i dag 2 460 kroner for frikort egenandelstak 1, og 2 176 kroner for frikort egenandelstak 2 (jf høringsnotatet «innledning, pkt 1).

Egenandelstaket stipuleres til omlag 2 900 kroner fra 2021 – etter sammenslåingen (jf pkt 4 i «departementets vurdering og forslag» i høringsnotatet)

Det vil - slik man leser høringsdokumentet - bety at det er gruppen med psykiske lidelser og rusproblemer, som er i risikogruppen for å få en økning i egenandel. For de med lav betalingsevne er dette mye penger.

Departementet beskriver dette slik, jf pkt 5.2.1, «virkning for brukerne», sitat; «Merk at de økte utgiftene per person er maksimalt 750 kroner per person», og videre, sitat: «Maksimal merkostnad på 750 kroner vil kun gjelde de som har frikort egenandelstak 2, og ingen egenandeler under tak 1».

Forenkling?

Departementet begrunner sitt forslag med mål om «forenkling» (Jf «høringsbrevet», sitat «forenkle skjermingsordningen for brukere og forenkle Helfos administrasjon av ordningen».

I departementets høringsnotat, fremgår det, sitat; «Egenbetaling bidrar til å redusere veksten i de offentlige utgiftene og frigjøre ressurser til andre prioriterte oppgaver» (jf pkt 2, «nærmere om dagens egenandelstak 1 og egenandelstak 2»).

1.

Det reiser spørsmålet om ikke den egentlige bakgrunnen for endringsforslaget - er at departementet ser for seg økonomiske besparelser for det offentlige på bekostning av brukerne?

2.

Dersom omleggingen, og økte egenandeler for mange, betyr at flere må søke NAV om bistand til å dekke egenandeler, kan endringsforslaget neppe leses som en «forenkling» verken hos dem det gjelder eller hos NAV.

Oppsummert

I valget mellom høyere egenandel – eller å forholde seg til to typer frikort – vil angjeldende brukere foretrekke to typer frikort.

Det er vanskelig å se for seg at dagens ordning – som er definert i to målgrupper er så «vanskelige» å forstå – at det er behov for en «forenkling».

Lillehammer, 23.04.2020

……………………………………………….

Jørund Hassel

Leder

Jernbanepensjonistenes Forening - Hamar