Høringssvar fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Dato: 20.05.2020

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende overnevnte høring.

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettsorganisasjon, som arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal ivareta interessen til mennesker med utviklingshemming og deres familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU har ca. 8500 medlemmer.

Departementet foreslår i høringsnotatet å slå sammen egenandelstakene for egenandelstak 1 og egenandelstak 2 til ett felles frikort. Dagens forskrifter, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2 foreslås samlet til en forskrift.

NFU har følgende merknader til høringsnotatet.

Sammenslåing

Hensikten med frikortordningene er at det settes tak for hvor mye hver enkelt bruker skal betale i egenandeler i løpet av et år. Egenandelstak 1 for 2020 er 2460 kroner og dekker utgifter til lege, psykolog, pasientreiser mm. Egenandelstak 2 for 2020 er 2176 kroner og dekker behandlings hos fysioterapeut, behandlingsreiser til utlandet mm. Departementet foreslår at frikort 1 og frikort 2 slås sammen til et nytt frikort med et felles egenandelstak 2900 kroner.

Majoriteten som nå har frikort utløser kun egenandeler på tak 1. For denne gruppen vil en skjerpelse av egenandelstak på 2900 kroner bety en økning på rundt 500 kroner. For de som kun utløser frikort på tak 2 vil det bety en økning på rundt 750 kroner.

Departementets forslag vil for de fleste resultere i en ordning som er enklere for de brukere som mottar helsetjenester som omfattes av begge takordningene. Samtidig vil departementets forslag resultere i at færre oppnår grense for frikort. Dette vil medføre at en større andel brukere får økte utgifter. Dersom egenandeler på tak 1 og tak 2 sammenslås vil 13 prosent av brukerne oppleve en besparelse mens 27 prosent av brukerne vil få en merutgift.

Mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming er en sammensatt gruppe og behovet for helsehjelp vil variere fra person til person. Noen nytter seg av frikort 1, andre av frikort 2 og enkelte både frikort 1 og 2.

NFU er enig i at sammenslåing av frikort 1 og frikort 2 vil kunne føre til en ordning som er enklere å forholde seg til for brukerne som mottar tjenester etter begge ordningene. I tillegg til den praktiske fordelen vil sammenslåingen også gi en økonomisk gevinst for denne gruppen da frikort vil utløses raskere enn ved å ha to separate ordninger. De som per i dag har utgifter til begge ordningene vil samlet sett betale mindre i egenandeler.

NFU vil allikevel bemerke at enkelte mennesker med utviklingshemming vil kunne oppleve utfordringer ved sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2.

Felles for majoriteten av mennesker med utviklingshemming er at de ikke er en del av den ordinære arbeidslinja og derfor ikke har alminnelig lønnsinntekt. De aller fleste mennesker med utviklingshemming har istedenfor uføretrygd og har fått dette som ung ufør. For mennesker med uføretrygd som eneste inntekt, og som kun benytter seg av frikort 1, vil en økning av egenandelstaket være en ekstra økonomisk belastning på en allerede presset økonomi.

Mennesker med utviklingshemming har også ofte merutgifter til bistand som ikke dekkes av egenandelsordningene. Dette er merutgifter til daglige gjøremål som ivaretar helt grunnleggende behov som må betjenes av tjenestemottager selv. Flere mennesker med uføretrygd som sin eneste inntektskilde vil derfor kunne få utfordringer med å ivareta sine medisinske og behandlingsmessige behov dersom utgiftene til tjenester som inngår i frikort 1 eller frikort 2 økes. Dette vil videre kunne forverre levevilkårene til mennesker med utviklingshemming som kun benytter seg av frikort 1 eller frikort 2 og ikke begge. Altså vil denne løsningen kunne medføre økt egenandel for mennesker med vedvarende lav inntekt gjennom livet. Dette gjelder for eksempel mennesker med ung ufør. NFU mener at departementet må vurdere løsninger for å unngå dette.

NFU stiller seg ellers positive til sammenslåingen.

Vedlegg