Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Dato: 14.05.2020

FFO viser til forslaget om sammenslåing av frikort egenandelstak 1og 2, og vil med dette gi noen merknader til forslagene.

Innledning

Det norske egenandelsregimet har sørget for at mennesker med stort behov for helsetjenester, legemidler m.m. har hatt en forutsigbar skjerming for høye utgifter til nødvendige helsetjenester og legemidler m. m. FFO har derfor vært fornøyd med den praksis for regulering av egenandelene som skiftende regjeringer har fulgt, selv om vi skulle ønsket at egenandelene var noe lavere fordi det er grupper med svak økonomi som opplever at egenandelene er en ekstrabelastning.

Sammenslåing av frikort tak 1 og 2

FFO har forståelse for at en del pasienter, brukere og syntes det er forvirrende å forholde seg til to egenandelsordninger, og at det kan være uoversiktlig å vite hva som inngår i de ulike ordningene. Vi ser også at forvaltningen av skjermingsordningene blir enklere ved en sammenslåing. I et slikt perspektiv vil det være fornuftig å slå sammen de to egenandelsordningene.

Dersom vi ser på hvordan utgiftene fordeler seg på de ulike gruppene, så ser vi jo at de som har utgifter på begge ordninger betaler samlet sett betydelig mer i egenandeler i dag, og vil dermed få vesentlig reduserte kostnader med dette forslaget. På den annen side så vil de med utgifter kun på egenandelstak 1 få økte utgifter dersom en legger provenyene for en sammenslåing til grunn. Det samme vil gjelde de som i dag utløser egendeler kun på tak 2.

FFO vet at mange som utløser frikort også har betydelige utgifter til legemidler, medisinsk utstyr og helsetjenester som ikke dekkes av egenandelsordningene. Disse vil få en betydelig utgiftsvekst dersom egenandelstaket settes til 2900 kr eller mer. For mange vil det med et tak på 2900 kroner bli en skjerpelse på 500 kr. i året. Vi mener at et slik nivå er uakseptabelt høyt, og at kostnadene ved en sammenslåing av tak 1 og 2 må dekkes inn av staten og ikke av pasienter og brukere selv.

Kommentarer til departementets vurderinger

FFO er enig i at det vil være enklere for de som benytter tjenester knyttet til begge egenandelsordninger.

Disse vil utvilsomt ha en gevinst både praktisk og økonomisk. En sammenslåing vil medføre at de som benytter begge ordninger vil utløse frikort mye raskere enn ved å ha to separate ordninger.

FFO er enig med departementet i at det ikke er spesielt logisk at legetjenester hører hjemme i den ene ordningen, mens fysioterapi er den andre, og vi er enig i at dette virker lite hensiktsmessig. Vi støtter derfor en sammenslåing under visse forutsetninger.

FFOs forutsetninger er knyttet til de merkostnadene som faller på pasienter og brukere som konsekvens av en sammenslåing av egenandelstak 1 og 2. Riktignok får de som utløser frikort på begge ordningene betydelig reduserte utgifter til egenandeler. FFO mener imidlertid at forslaget til inndekning medfører at pasienter og brukere som utløser frikort kun på egenandelstak 1, samt de relativt få som kun benytter egenandelstak 2 vil få betydelig økte utgifter vil dermed måtte betale hele kostanden for at en sammenslåing skal være provenynøytral. FFO kan ikke støtte et slikt forslag, og vi mener at egenandelsnivået ikke må økes mer enn forventet pris og lønnsveksten for 2021.

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON


Eva Buschmann Lilly Ann Elvestad

Styreleder generalsekretær