Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 20.05.2020

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 6. april 2020.

«Beløpsgrensen for egenandelstaket

Forslaget til ny forskrift om egenandelstak § 3 innebærer at beløpet som utgjør egenandelstaket, ikke lenger vil fremgå av forskrift. I de gjeldende forskriftene om egenandelstak 1 og egenandelstak 2 fremgår egenandeltaksbeløpene uttrykkelig av henholdsvis § 4 andre punktum og § 3 andre punktum. Høringsnotatet punkt 4 omtaler forskjellen mellom de gjeldende forskriftene og forslaget til ny forskrift, uten at det gis noen begrunnelse for hvorfor forslaget til ny forskrift ikke angir beløpet som utgjør egenandelstaket. Etter vårt syn taler gode grunner for at det beløpet som utgjør egenandelstaket, fortsatt bør fremgå av forskriften. Når beløpet fremgår av forskrift, blir omfanget av brukernes lovfestede rettigheter til å få dekket egenandeler mer tilgjengelig. Dette er av betydning blant annet for brukere som selv fremsetter krav om refusjon av overskytende beløp etter at egenandelstaket er nådd, for eksempel når frikort ikke utleveres automatisk fordi brukeren har reservert seg mot automatisk frikort, eller egenandeler ikke er innrapportert av behandler mv. som forutsatt.

Regeltekniske merknader

I § 2 synes nummereringen å bero på en feil, siden paragrafen ikke inneholder noen punktoppstilling, men ledd. Nummereringen bør fjernes, eller paragrafen bør utformes med punktoppstilling i ett eller flere ledd. Det bør ikke være for mange ledd her.

Forskriftsforslagene i høringsnotatet er ikke konsekvente når det gjelder hvordan det henvises til andre forskrifter. For en del henvisninger er det kun henvist til tittel på forskriften, for andre er det vist til full tittel, inkludert forskriftens dato og nummer. Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere hvilken henvisningsmåte som er mest hensiktsmessig, og påse at henvisningene gjøres på en enhetlig måte, i hvert fall innenfor rammen av den enkelte forskrift. Normalt skal fullstendig henvisning med dato og nummer på forskriften tas inn, med mindre forskriften har en korttittel som kan være mer hensiktsmessig å benytte. I tillegg bør Helse- og omsorgsdepartementet vurdere om det, av hensyn til regelverkets tilgjengelighet, bør henvises uttrykkelig til de relevante bestemmelse i hver forskrift.

Endelig gjør vi oppmerksom på at paragraftegn og paragrafnummer ikke skal kursiveres.