Høringssvar fra Senior Norge

Dato: 01.05.2020

Senior Norge har vurdert departementets for slag om å slå sammen frikort egenandelstak 1 og 2. Vi vil gjerne komme med vårt syn på saken.

Departementets forslag fortoner seg som en grei forenkling som medfører reduksjon av administrative utgifter og reduksjon av egenandeler for en del brukere. De som har høye lege- og medisinutgifter slik at de får frikort 1 samtidig som de har store utgifter til fysioterapi vil tjene ca. 1 – 1500 kroner per år på forslaget. Denne gruppen utgjør imidlertid bare ca. 13 prosent av alle. Tallene er hentet fra 2018 års utbetalinger. For ca. 27 prosent av pasientene vil nyordningen utgjøre en merkostnad på ca. 1 – 750 kroner. Den største gruppen, ca. 61 prosent vil, ifølge høringsnotatet, ikke merke noen endring.

Spørsmålet blir da om man skal sette opp en gruppe mot en annen på denne måten uten at det er vesentlige saklige grunner for det. Forenklingsaspektet er nevnt, men samtidig vil en omlegging av teknikken koste en god del. Det er satt av 5 mill. kroner i 2018-2020 slik at Helsedirektoratet skal kunne starte arbeidet med sammenslåingen av frikortene. Det fremgår ikke hva den endelige kostnaden for omleggingen vil bli.

Noen eldre med sammensatte lidelser der både legeutgifter og utgifter til fysioterapi og dyre tannbehandlinger vil unektelig tjene på omleggingen, men mot disse gruppene står pasienter med f.eks. psykiske lidelser som bare er avhengige av frikort 1. De vil tape på ordningen. Etter Senior Norges vurdering er det etisk betenkelig å sette opp den ene gruppen mot den andre slik departementet foreslår. En mulig løsning er å sette taket på det nye frikortet så lavt at ingen eller bare noen ganske få må betale mer enn etter nåværende ordning. Hvis den løsningen ikke er aktuell, bør det nåværende system med to frikort opprettholdes.