Høringssvar fra Norsk Revmatikerforbund

Dato: 22.05.2020

Høring om sammenslåing av egenandelstak 1 og 2

Norsk Revmatikerforbund viser til brev av 6. april vedrørende høring om sammenslåing av egenandelstak 1 og 2, medfølgende et høringsnotat. NRF gir sin tilslutning til denne sammenslåingen og avgir her sitt høringssvar.

Slå dem sammen
Sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 er en rasjonell utvikling av helseforvaltningen og vil lette en administrativ byrde av og for brukerne. Dette spesielt med tanke på at ordningene i dag er automatiserte og begge tilknyttet den enkelte brukers profil på helsenorge.no.

Det er i dag over en million nordmenn med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager og mange av disse er storforbrukere av ulike helsetjenester. Å forholde seg til ulike tjenester, på ulike egenandelsordninger med ulikt egenandelstak fremstår for mange som unødvendig.

Innenfor egenandelskort 1 finner vi tjenester som legehjelp, viktige legemidler og helsehjelp utført ved poliklinikker, og for egenandelskort 2 sorterer utgifter til tannlege, fysioterapi og behandlingsreiser til utlandet. Dette er tjenester NRFs grupper er spesielt opptatt av og si særdeleshet enkelte av tjenestene som faller inn under egenandelskort 2 da fysioterapi er en essensiell del av både rehabilitering og forebygging av muskel- og skjeletthelse.

Hva skal det koste?
Egenandelstakene er på henholdsvis 2460,- og 2176,- og brukerne må betale dette parallelt under de to ulike ordningene. Den administrative kostanden av og for brukerne vil bli mindre og dette bør komme brukerne til gode. En sammenslåing vil også være mer rettferdig for de mange brukere som benytter seg av begge ordninger.

Enhver lettelse i kostnadene må gis utslag i et samlet mindre egenandelstak. Totalsummen i dag for bruker av begge ordningene er 4636,-. Dette merkes godt i en ellers stram økonomi. Det er å anta at brukere av begge disse ordningene faktisk er oftere sykemeldt eller trygdet enn befolkningen generelt.

Det er derfor viktig at den nye summen på et samlet egenandelskort settes lavt. Det skisseres i notatet to provenynøytrale beregninger á egenandelstak på henholdsvis 2900,- og 3700,- der opp mot ca en fjerddel av brukerne vil få forhøyede utgifter av minst 400,-, og opp mot 1675,- i året. Dette gjelder kun den gruppen som i dag bare bruker en av egenandelsordningene. Det er å anta at brukerne her har en sterkere økonomi og kan bære disse kostnadene.

Norsk Revmatikerforbund vil støtte enhver provenynøytral omlegging av ordningen som kommer den enkelte til gode, men ser helst at egenandelstaket settes så lavt som mulig. Dette vil vi, som regjeringen, komme tilbake til ved behandlingen av statsbudsjett 2021.

Avslutningsvis ønsker Norsk Revmatikerforbund å bemerke at det på sikt vil være naturlig å inkorporere egenandelsordningen for helsetjenester under opphold i utlandet. Helfo treffer allerede i dag over 10 000 vedtak om utvidet stønad til slike tjenester og det vil igjen lette den administrative byrden av og for brukerne om alt ble samlet under en felles ordning.

Ta kontakt på cpf@revmatiker.no eller mobil 90092309 for ytterligere informasjon. NRF ønsker å være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for personer med muskel- og skjelettplager.

Vedlegg