Høringssvar fra Norges Handikapforbund (NHF)

Dato: 19.05.2020

Høringssvar om sammenslåing av frikort for egenandelstak 1 og 2

NHF viser til brev fra HOD 06. april 2020 med invitasjon til høring vedrørende forslag til endringer i lov om folketrygd § 5-3, forskrift om egenandelstak 1 og 2 og forskrift om egenandelstak 2 mv. Formålet med endringene er å bidra til å forenkle skjermings-ordningen for brukerne og forenkle HELFOs administrasjon av ordningen.

Norges Handikapforbund (NHF) takker for muligheten til å kunne gi innspill i denne høringen.

Norges Handikapforbund er en uavhengig samfunnsrettet organisasjon av og for funksjonshemmede, som arbeider for likestilling, full deltakelse, mangfold og rettigheter.

Det har alltid vært et grunnleggende prinsipp i det norske samfunnet at helse- og omsorgstjenester tildeles etter behov og ikke etter betalingsevne. NHF har de senere årene i økende grad fått meldinger fra medlemmer om forverring av deres økonomiske levekår. Dette handler ofte om økende bruk av egenbetaling for tjenester og svekkelse av økonomiske kompensasjonsordninger. Vi er bekymret for den totale økonomiske belastningen ved å være funksjonshemmet i Norge. Etter at diagnoselisten for fysioterapi ble fjernet 1.1.2017 opplevde vi at mange rapporterte at de, spesielt i årets første måneder, måtte velge mellom nødvendige medisiner og nødvendig fysioterapi. Å ha råd til begge deler er viktig for å opprettholde egen helse og samfunnsdeltagelse. For NHF har det derfor vært viktig å stille spørsmål ved om de foreslåtte endringer vil medføre en ytterligere økonomisk byrde for den enkelte og en fortsatt negativ utvikling i inntektsgapet mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede.

I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen forplikter den norske staten til å arbeide for at funksjonshemmedes rettigheter ivaretas. Konvensjonens artikkel 28 handler blant annet om at funksjonshemmede har rett til en tilfredsstillende levestandard, blant annet gjennom tilgang til hensiktsmessige og prismessig overkommelige tjenester og hjelp til utgifter knyttet til nedsatt funksjonsevne. En følge av den foreslåtte sammenslåingen vil være at noen som i dag har frikort får økte egenandelsutgifter. Dette er en lite heldig utvikling for enkelt individets tilgang til hensiktsmessige tjenester og hjelp, noe som bekreftes av Helsedirektoratets egne analyser: «Økte utgifter før en når opp til et nytt sammenslått tak vil kunne redusere bruk av tjenester». Samtidig vil et felles egenandelstak på det laveste foreslåtte nivå redusere kostnadene betydelig for de med aller høyest egenandelsutgifter.

Norges Handikapforbund kan ikke akseptere en negativ utvikling i inntektsgapet mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede. Et nytt felles sammenslått egenandelstak må ikke overstige 3000 kroner. NHF stiller seg for øvrig positive til en administrativ forenkling som medfører at mottakere av frikort kun skal forholde seg til ett frikort.

Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund