Høringssvar fra Psoriasis- og eksemforbundet

Dato: 20.05.2020

Høringsuttalelse fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF): Sammenslåing av egenandelstak 1 og 2

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) viser til høringsnotat om forslag til endringer i lov om folketrygd § 5-3, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2 mv., og ønsker med dette å komme med våre innspill til de foreslåtte endringer. Vi takker for at vi har fått denne muligheten.

PEF er bekymret for at de foreslåtte endringer i dette tilfellet vil føre til at flere får ekstrakostnader. Egenandeler har sørget for at mange har hatt en forutsigbar skjerming for høye utgifter til nødvendige helsetjenester og legemidler m.m. De som i dag har utgifter på begge ordninger betaler samlet sett betydelig med i egenandeler. For disse vil forslaget bety vesentlig reduserte kostnader. Flertallet har derimot kun utgifter på ett av egenandelstakene, og vil måtte betale mer. For mange vil det med et tak på 2900 kroner bli økte utgifter på 500 kroner i året. Dette er en økning som i stor grad rammer de som har minst fra før.

Samtidig har PEF forståelse for at det kan være vanskelig for brukerne å forholde seg til to egenandelsordninger, og vi støtter i utgangspunktet en forenkling som kommer brukerne til gode. PEF sier ja takk til forenkling av ordningen, under forutsetning av at kostnadene ikke legges over på brukerne.

Vennlig hilsen

Psoriasis- og eksemforbundet

Tord Johansen, Forbundsleder

Mari Øvergaard, generalsekretær