Høringssvar fra Lillehammer eldreråd

Dato: 21.05.2020

Høringsuttalelse fra eldrerådet i Lillehammer.

Lillehammer kommunes eldreråd viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat – «Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2», og vil i den anledning fremme følgende forslag/uttalelse.

I departementets tekst kan det gis inntrykk av at målene med endringen er en forenkling, mer rettferdig ordning, og å bidra til å redusere veksten i de offentlige utgiftene og frigjøre ressurser til andre prioriterte oppgaver.

Dagens ordning innebærer et egenandelstak på «frikort 1» på 2 460 kroner, og et egenandelstak på «frikort 2» på 2 176 kroner.

For de som er avhengig av begge «frikortene» - betyr det et egenandelstak på til sammen 4 636 kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i sitt høringsnotat å slå sammen frikort 1 og 2 - over til at det blir bare et frikort - hvor egenandelstaket er stipulert til 2 900 kroner. Det vil at det blir bare en sats som er lik for alle.

Konsekvensene for brukerne blir:

·Mange av de som kun benytter frikort 1 får en økning på sin egenandel.

·Mange av de som kun benytter frikort 2 får en økning på sin egenandel.

·Mange av de som benytter frikort 1 og 2 får en reduksjon av sin egenandel

For minstepensjonister, og andre med svak økonomi vil en økning i egenandelbety en form økt skatt på sykdom. Ordningen vil således medvirke til å øke forskjellene mellom «fattige og rike» i Norge.

Endringer i velferdssystemene som rammer lavtlønnede sterkt

Siden 2014 er det foretatt en rekke innskrenkninger som har fått negative konsekvenser for mange, særlig blant lavtlønnede, uføre, trygdede, pensjonister og sosialhjelpsmottakere.

Det er innført avkortninger på:

Dagpenger, uføretrygden, etterlattepensjonen, arbeidsavklaringspenger, feriepenger for langtids arbeidsledige og sluttvederlag (beskatning),

kutt i Fri rettshjelp, bilordningen for bevegelseshemmede, bostøtte, barnetillegget for uføre, støtte til glutenallergikere, stipendordningene for studentene og støtten til velledige organisasjoner, støtte til barnebriller, støtte til tannlegebehandling.

Økninger:

El-avgiften (mer enn 30%), økt bensinavgift, kollektivtransport, kinobilletter og fotballkamper (momsbelagt) osv, egenandel hos legen, og økt makspris i barnehagen, økt NRK-lisens (omgjort til skatt), moms, lav sats er økt fra 8 til 12%. Det er innført Egenandel for fysioterapi for de med kronisk sykdommer

Fjernet:

Gratis tilsending av medisiner for de som bor langt unna nærmeste apotek, og fjernet halv pris på ferger for trygdebil.

Departementet begrunner sitt forslag med mål om «å forenkle skjermingsordningen for brukere og forenkle Helfos administrasjon av ordningen».

En fornuftig og rettferdig forenkling og fordeling støtter vi. Men en omlegging med økte egenandeler for mange, herunder for pensjonister med svak økonomi kan ikke aksepteres. At flere må søke NAV om økonomisk bistand kan neppe leses som en «forenkling» verken for dem det gjelder eller hos NAV.

FORSLAG:

Eldrerådet i Lillehammer vil foreslå en ordning som ivaretar en administrativ forenklingen, og som ikke belaster grupper med svak økonomi på en urimelig og urettferdig måte.

·Frikort egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et frikort

·Egenandelstak på frikortet settes tilsvarende nåværende frikort 1. på kr. 2 460.