Høringssvar fra Den norske tannlegeforening

Dato: 20.05.2020

Vedlagt er høringssvar fra Den norske tannlegeforening. ( sendes også som pdf)

Høringssvar - Forslag om endringer i lov om folketrygd § 5-3, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2

Den norske tannlegeforening (NTF) viser til høringsnotat av 6 april med forslag om endringer i lov om folketrygd § 5-3, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2. Høringsnotatet har også forslag om at § 7a i forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) skal oppheves.

NTF har forståelse for at myndighetene på generelt grunnlag ønsker en effektivisering og at ser at det er gode argumenter for å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Spesielt vil det gjøre systemet enklere å forstå for pasienter og behandlere. NTF støtter derfor dette forslaget.

NTF kan derimot ikke støtte en oppheving av § 7a i forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) skal oppheves. Det vises i denne sammenheng også til NTFs høringssvar i høring med forslag til endringer i folketrygdlovens kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkteoppgjør.

Nevnte høring og foreliggende forslag om oppheving av § 7a i egenandelsregisterforskriften innebærer ett pålegg om at alle tannleger blir forpliktet til å ha en direkteoppgjørsavtale og være tilknyttet Norsk Helsenett. Over 2/3 av tannlegene i Norge arbeider i privat sektor og tjenesten er helprivat, noe som vil si at behandlerne ikke mottar noen form for stønad fra myndigheten til etablering eller drift av tjenesten, men driver helt for egen regning og risiko.

Slik NTF har påpekt i nevnte høringssvar så har tannleger svært lite nytte av direkteoppgjørsavtalen og tilknytting til Norsk Helsenett. Det er etter NTFs mening urimelig å tillegge tannlegene enda flere plikter uten at det legges til rette for bedre tjenester, spesielt siden en svært liten del av inntektene kommer fra pasienter med rett til stønad. Kostnadene for tilknytning til Norsk Helsenett begynner etter hvert å bli svært store. NTF mener også at myndighetene må vurdere hvordan en helprivat sektor kan kompenseres hvis det skal tillegges enda flere plikter.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Camilla Hansen Steinum

President i Den norske tannlegeforening

Dokumentet er elektronisk signert av Camilla Hansen Steinum den 20.05.2020.

Vedlegg