Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Dato: 19.05.2020

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i lov om folketrygd § 5-3, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2 mv, og sender med dette Nasjonalt klageorgan for helsetjenestens (Helseklage) høringsuttalelse.

Høringsnotatas hovedinnhold

Som det fremgår av notatet er det i dag en ordning med to ulike skjermingsordninger for utgifter til helsetjeneste; frikort egenandelstak 1 og frikort egenandelstak 2, jf. folketrygdloven § 5-3. Det foreslås at egenandelstakene slås sammen og at det innføres ett frikort. Dagens forskrifter, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, foreslås slått sammen til èn forskrift.

Vårt myndighetsområde

Helseklage er klageinstans i saker vedrørende egenandelstak 1 og 2 etter folketrygdloven § 5-3 (LOV-1997-02-28-19), jf. forskrift om egenandelstak 1 (FOR- 1997-04-18-334) og forskrift om egenandelstak 2 (FOR-2002-12-19-1789). I tillegg er vi klageinstans i saker som gjelder dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet, jf. folketrygdloven § 5-24, jf. forskrift om utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet (FOR-1997-04-30-391) og forskrift om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet (FOR-1997-04-30-390).

Vårt myndighetsområde er blant annet klagesaksbehandling av saker der brukeren ikke oppfyller de vilkår Helse- og omsorgsdepartementet har satt for å få dekket egenandeler til helseutgifter, jf. forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2. Vi behandler også klagesaker der bruker ikke oppfyller vilkårene for utvidet dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet, jf. forskrift om utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet.

Vår vurdering av forslaget

Helseklage støtter den foreslåtte ordningen med å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Vi er enige med departementet i at det ikke er et naturlig skille mellom tjenestene som nå inngår i to ulike skjermingsordninger, da behovet for tjenestene for mange brukere vil henge sammen og være knyttet til samme sykdom eller skade.

Dagens ordning oppleves som forvirrende for mange brukere og behandlere, og en sammenslåing vil føre til en enklere og mer brukervennlig ordning. Omleggingen til ett felles egenandelstak vil gi en bedre og mer effektiv forvaltning av frikortløsningen, som på sikt kan frigi ressurser i Helfo.

Helseklage er av den oppfatning at det bør settes opp en plan for hvordan informasjon på best mulig måte skal nå ut til brukere og behandlere, slik at overgangen til ny ordning blir mest mulig effektiv og brukervennlig.

De foreslåtte endringene i folketrygdloven § 5-3, og forslaget om sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 til èn forskrift vil gjøre det enklere både for behandlere, Helfo og bruker å sette seg inn i gjeldende regelverk. Vi støtter de tekniske tilpasningene som gjøres i nevnte regelverk for å gjennomføre sammenslåingen.

Vi er videre enige i departementets forslag om å oppheve egenandelsregisterforskriften § 7a. Oppheving av bestemmelsen vil samsvare med departementets høring av 29. november 2019, der det foreslås at ingen behandlere skal unntas fra plikten til digital fremsettelse av oppgjørskrav.

Departementet viser i notatet til at brukere med rett til utvidet stønad etter folketrygdloven § 5-24, jf. § forskrift om utvidet stønad til helsetjenester under opphold i utlandet, ikke vil få samme fordeler i form av besparelser som brukere bosatt i Norge. Vi forstår departementet slik at sammenslåingen av skjermingsordningene ikke skal gjelde i forhold til utvidet stønad i utlandet, og at det derfor fortsatt kun er helsetjenester som omfattes av nåværende egenandelstak 1 som inngår i egenandelstaket for utlandet. Dersom dette er riktig forståelse, foreslår vi at dette gjøres klarere i regelverket, for eksempel ved at man i forskriften lister opp de helsetjenestene som omfattes av nåværende forskrift om egenandelstak 1.

Konklusjon

Helseklage støtter forslaget om endringene i folketrygdloven § 5-3 og sammenslåing av forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2 til èn felles forskrift, herunder ett felles egenandelstak.