Forsiden

Høringssvar fra Den norske tannlegeforening

Dato: 03.08.2020

Høring - senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

Fra Finansdepartementet har Den norske tannlegeforening (NTF) mottatt høring om senere forfall for forskuddsskatt for personlige skatteytere. Vi takker for muligheten til å avgi høringssvar.

Finansdepartementet foreslår at selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere som skal betale forskuddsskatt, skal kunne betale andre og fjerde termin en måned senere enn i dag. Endringen medfører at forskuddsskatten for andre og fjerde termin, på samme måte som første og tredje termin, forfaller i den siste måneden før utløpet av terminen. Forslaget antas å bedre den forskuddspliktiges likviditetssituasjon som følge av at inntekt i større grad vil være opptjent når skatten forfaller til betaling.

Det foreslås at endringen tas inn i skattebetalingsloven § 10-20 første ledd første punktum, og at endringen gis virkning for forskuddsskatt som utskrives for inntektsåret 2021.

NTF støtter forslaget og mener at dette er en fordel for skattebetalerne.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Camilla Hansen Steinum
President i Den norske tannlegeforening