Høringssvar fra ØKOKRIM

Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Dato: 07.03.2017

Svartype: Med merknad

Ved endringslov 10. januar 2003 ble straffeloven 1902 § 62 (konkurrens) endret. Bestemmelsen åpnet tidligere for at strafferammen kunne øke med inntil halvparten av den høyeste strafferammen, når «noen i samme eller forskjellige handlinger forøvet flere forbrytelser eller forseelser som skulle medført frihetsstraff». Ved lovendringen ble adgangen til forhøyelse begrenset til inntil «det dobbelte av den høyeste straff som for noen av dem er lovbestemt». Formålet med endringen var å redusere strafferabatten ved sammenstøt av flere forbrytelser. Bestemmelsen ble i det vesentligste videreført i straffeloven 2005 § 79.

ØKOKRIM har ikke erfart saker hvor det har vært behov for å nedlegge påstander om frihetsstraff som ligger høyere enn det straffeloven § 79 i dag åpner for. Grove lovbrudd innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet har gjennomgående en strafferamme på seks års fengsel. Anvendes § 79 kan frihetsstraffen forhøyes til inntil 12 år. Grov korrupsjon (§ 388) har en strafferamme på ti års fengsel, og kan etter § 79 forhøyes til inntil 16 års fengsel. Dagens strafferammer med straffeloven § 79 anvendt anses tilstrekkelige.

I alle tilfeller stiller ØKOKRIM seg positiv til den foreslåtte tilføyelsen til straffeprosessloven § 40, hvor det i domsgrunnene skal pekes på hvilket straffenivå de mest alvorlige lovbruddene ville kvalifisert til, ved anvendelsen av straffeloven § 79 bokstav a.

 

Med vennlig hilsen

Hedvig Moe Øren

assisterende ØKOKRIM-sjef