Forsiden

Høringssvar fra Domstoladministrasjonen

Høringssvar - strengere straffer for flere lovbrudd mv

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Domstoladministrasjonen viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19. desember 2016 med vedlegg. 

Vi begrenser vår uttalelse til å gjelde den foreslåtte endringen av straffeprosessloven § 40 andre ledd. 

Forslaget innebærer at det stilles noe større krav til rettens grunner for fastsetting av felles straff etter straffeloven § 79 bokstav a. 

Domstoladministrasjonen anser det som en klar fordel at lovformuleringen er fleksibelt utformet, og støtter intensjonen om at hovedforhandlingene eller dommene med dette forslaget ikke skal vidløftiggjøres, jf. høringsnotatet side 22. Vi er også positive til uttalelsene i høringsnotatet om at det vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å antyde i grove trekk hva som kan antas å være normalstraffenivået for de mest alvorlige lovbruddstypene som pådømmes.

Vi merker oss at endringsforslaget likevel vil kunne innebære noe ekstra tidsbruk ved domsskrivingen, og peker på at dette berører en betydelig andel av domstolenes saksportefølje. Vi minner om at budsjettsituasjonen for domstolene allerede er svært vanskelig, med manglende bemanning som konsekvens. Selv mindre utvidelser av domstolenes oppgaver uten at domstolene tilføres ekstra midler, vil derfor medføre at ressurssituasjonen for domstolene blir ytterligere forverret.