Høringssvar fra Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Skjerpet straff for flere lovbrudd og styrket vern av fornærmede ved lovbrudd begått i fellesskap

Dato: 20.02.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – skjerpet straff for flere lovbrudd og styrket vern av fornærmede ved lovbrudd begått i fellesskap

 

Vi ønsker med dette å gi våre bemerkninger til forslag om endring av oppreisningsansvar for lovbrudd begått av flere i fellesskap.

 

1) Kapittel 3 – oppreisningserstatning

 

Som påpekt av departementet fører dagens ordning ofte til urimelige resultater, blant annet fordi man i en del saker med flere gjerningspersoner opplever at disse får en "kvantums-rabatt" i forhold til oppreisningserstatningens størrelse. Ved krenkelse/voldshendelse begått av flere gjerningspersoner vil handlingen ofte være mer skadelig, og fremstå som mer krenkende for fornærmede. Det er rimelig at alle gjerningspersoner stilles fullt ut til ansvar for sine handlinger, og kompensasjonsmessige og pønale elementer taler for endring osv.

 

Vi er derfor enig med departementet i at det bør fastsettes eget oppreisningsansvar for den enkelte gjerningsperson (individuell utmåling).

 

Tilsvarende mener vi at endringen bør gjelde generelt, for alle saker etter skadeserstatnings-loven § 3-5 (både personskader og krenkelser som nevnt i lovens § 3-3). Dette fremstår som mest rimelig og mest hensiktsmessig.

 

Vi mener at voldsoffererstatningsmyndighetene bør dekke totalsummen som gjernings-personene plikter å betale i oppreisningserstatning. Det er rimelig og naturlig at den som tilkjennes oppreisningserstatning i domstolene får hele dette beløpet dekket av voldsoffer-erstatningsordningen. Et annet resultat vil også kunne medføre at en individuell utmåling i domstolene kun får en symbolsk betydning. 

 

Med vennlig hilsen

 

Thomas Benestad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

advokat­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

telefon: 99 41 45 04­­­­­­­­­­­­­­­

e-post:   benestad@salomon-johansen.no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­