Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Dato: 18.09.2017

Svartype: Uten merknad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. Vi har ingen merkander til det fremlagte forslaget.