Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119630

Klok endring?

Dato: 06.09.2017

Svartype: Med merknad

Er ikke grunnfondet en lovmessig institusjon av en slik karakter og ikke minst av historisk erfaring utformet akkurat slik den er i lovteksten fordi man hadde erfart hva som i veldig usikre tider var sikret nok. Var ikke de 186 millioner kun et nærmest symbolsk beløp som man dengang gjorde en historisk sikring av.? Et symbol på all urett som var skjedd i en ufattelig grusom krig med uendelig mange menneskeskjebner ute og hjemme. I sjønæringen var forholdene spesielle da man var mye begrenset fra kontakt og informasjon med andre og viktige instanser i Norge. Krigsoppgjøret kom og mange gikk til grunne og mange forstod ikke hva de hadde opplevet. Var det ikke nettopp på grunn av erfaring om hvordan man sikret verdier i ekstremt vanskelige tider. Økonomisk teori er ikke endret på dette punkt om sikring av verdier og ikke minst :

Har man gransket om det foreligger noe forarbeider eller betenkninger i tilknytning tll Grunnfondets opprettelse og Sjømannstrygdens tilblivelse senere  kanskje i arkiver England?

Har man undersøkt grundig nok. 

Staten er ufravikelig bundet til sitt ansvar tror jeg. Ordningen om Sjømannspensjon hviler på solidariteten til sjøfolka som gikk foran tror jeg man vil finne iten å være særligo formelt fagkyndig i jus.

En sammenslåing av reguleringsfond og grunnfond vil gi mindre trygghet og pkanskje gambling med en ordning med røtter langt tilbake og erfaring som ikke bør " kastes over bord etter mitt syn". Grunnfondet er jo nettopp " bufferen". Den lille bufferen etterlatt til kommende norske sjøfolk og til enhverp tid regelverk.

Tvert om staten bør stå ved sitt ansvar som etter annen verdenskrig  ble gitt i samstemthet og omforent fremforhandlet av alle aktører i en stolt næring å styrke reguleringsfondet slik at det kan fungere som et salderingsverktøy på god måte slik det er kanskje tenkt.

Har man regnet på dersom flere " kriseår løper på hverandre" Kanskje veldig aktuelt nettopp i våre dager hvor veldig stor konkurranse om råvarer og last og teknologi og behandling av last med kjøling osv Vil ikke en endring som her foreligger føre til større tap nettopp for Staten? Kanskje tap av phele ordningen og hva med trygghet og stabilitet for arbeidstakere?

De ønsker kanskje en trygg og god og konkurransedyktig pensjonsordning i en presset  og utsatt sektor med høye krav til arbeidsmiljø og sikkerhet.

Hvilke konsekvenser får endringen hvis den går igjennom slik den nå ligger for pensjonsutbetalingene i fremtida og de som allerede er tilstått pensjoner?

Faller noen pensjoner helt bort eller kapitalutøses etter liv?

Blir det stor forskjell på " nye" og "gamle "pensjoner fremover?